Întrebări frecvente

P1 – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1

1. În cadrul ghidului, avem menționat la secțiunea 8.5 Aplicarea pragului de calitate: “… punctarea cu 0 (zero) puncte la oricare dintre criteriile de selecție menționate expres în Anexa 11 - Grila de evaluare tehnica și financiara atrage respingerea proiectului”. Punctarea cu 0 a oricărui criteriu din grila de evaluarea tehnica și financiară va induce la respingerea criteriului?

Punctarea cu 0 puncte a oricărui criteriu nu va conduce la respingerea proiectului. Mențiunea din ghid este aplicabilă doar în cazurile „menționate expres” în grilă. Concret, criteriul 1.1 litera d) ce are specificat ”punctarea cu 0 a acestui criteriu va conduce la respingerea proiectului !!”.

2. Auditul financiar este obligatoriu?

În cadrul apelului de proiecte Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor nu este obligatorie activitatea de audit financiar.

3. Mai mult de 2 angajați înseamnă și 2 angajați cu normă întreaga și un angajat cu timp parțial?

Raportarea creșterii numărului mediu de salariați se va face pe baza informațiilor cuprinse la secțiunea „numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar” din cadrul situațiilor financiare anuale încheiate, față de nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare.
Având în vedere că valoarea aferentă “numărului mediu de salariați în cursul exercițiului financiar” din cadrul situațiilor financiare anuale încheiate se rotunjește la numere întregi, aceasta trebuie sa fie minim “3”.

4. Locația de implementare a proiectului trebuie sa fie in mediul urban?

În cadrul Apelului de proiecte Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor locația de implementare a proiectului trebuie sa fie în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare, cuprinse în Anexa la Legea nr. 290 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României).

5. Dacă o microîntreprindere care are la 31.12.2022 un număr mediu de salariați de 9, depune o cerere de finanțare în cadrul acestui apel de proiecte, prin care se prevede creșterea numărului mediu de salariați cu mai mult de 2, ca urmare a realizării investiției și menținerea acestei creșteri pe întreaga perioadă de monitorizare a proiectului, mai îndeplinește criteriile de eligibilitate?

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor, atât la data depunerii cererii de finanțare, cât și la data semnării contractului de finanțare.
Respectarea acestui criteriu de eligibilitate este obligatorie doar până la momentul semnării contractului de finanțare.

6. Este permis să adăugăm secțiuni suplimentare în macheta financiară, astfel încât să demonstrăm modalitatea în care ajungem la indicatorii previzionați/ estimările previzionate ?

Valorile estimative înscrise în cadrul Machetei financiare vor fi detaliate în cadrul Planului de afaceri, unde puteți prezenta informații și orice alte documente care să susțină previziunile financiare.

7. Creșterea normei de lucru pentru mai mulți angajați care în prezent au în cadrul societății CIM cu timp parțial (4 ore/zi) la normă întreagă (8 ore/zi) ca urmare a realizării investiției prin proiect (lucru care va determina creșterea numărului mediu de salariați în Situațiile financiare anuale) răspunde sau nu cerinței privind creșterea numărului mediu de salariați?

Cerința la care faceți referire nu face trimitere la “crearea de locuri de muncă”, ci la creșterea numărului mediu de salariați.
Raportarea creșterii numărului mediu de salariați se va face pe baza informațiilor cuprinse la secțiunea „numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar” din cadrul situațiilor financiare anuale încheiate, față de nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare.

8. Dacă investiția vizează 3 coduri CAEN, toate eligibile, dar: • 1 dintre ele este 5911, cu pondere de 60% în investiție • Al 2lea este 5912, cu pondere de 30% în investiție • Al 3lea este 1419, cu pondere de 10% în investiție, pentru punctajul aferent Grilei de evaluare tehnică și financiară, va fi luat în considerare doar CAEN-ul 5911, întrucât este cel predominant, corect?

Interpretarea dumneavoastră este corectă, în situația prezentată domeniul de activitate predominant vizat de investiție este CAEN 5911, deci veți primi punctajul aferent acestuia.

9. Cu ce se fundamentează cheltuielile aferente unei construcții care va fi realizată prin proiect pentru a răspunde criteriului 2.3.2 referitor la fundamentarea costurilor?

Pentru execuția de lucrări de construcții, justificarea costurilor se face cu un singur document, si anume Devizul general, elaborat în conformitate cu HG nr. 907/2016.

10. Pentru cheltuielile indirecte se atașează minim 2 oferte pentru îndeplinirea criteriului privind fundamentarea costurilor ?

Pentru cheltuielile indirecte nu se solicita fundamentare, dar acestea trebuie bugetate.

11. Dacă în primele zile (mai devreme de 15.12.2023) se depun proiecte de 300% față de valoare alocată, apelul se închide?

Perioada de depunere a proiectelor se va modifica de îndată ce se constată situația depășirii unui prag de 300% față de valoarea alocării financiare aferentă apelului de proiecte.
Evaluarea se va face în limita pragului de 300%.

12. O persoană dintr-o categorie defavorizată poate să fie inclusă în numărul celor trei persoane care vor fi angajate în urma implementării proiectului (conform criteriului 1.3.), astfel obținând punctajul maxim de la ambele criterii sau trebuie angajată în plus față de aceste trei persoane o persoană din categoriile defavorizate, ca urmare a realizării investiției, pentru a obține punctajul maxim la ambele criterii?

Da, se pot crea trei noi locuri de muncă dintre care unul pentru o persoană din categoria lucrătorilor defavorizați.

13. Estimarea veniturilor și a cheltuielilor din exploatare - din cuprinsul machetei financiare – se referă doar la investiția aferentă codului CAEN propus, sau la întreaga activitate a solicitantului?

Estimarea veniturilor și a cheltuielilor din macheta financiară se referă doar la investiția propusă, nu la întreaga activitate a solicitantului.

14. Conform ghidului se precizează: "Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în domenii de activitate eligibile, așa cum sunt definite în prezentul Ghid, cât şi în domenii de activitate neeligibile sau în sectoarele excluse din aria de aplicare a Regulamentului de minimis nr. 1407/2013, cu modificările și completările ulterioare și/sau a Schemei de ajutor de minimis aplicabile acestui apel, poate beneficia de finanțare doar pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau o distincție între costuri, astfel ca activitățile desfășurate în domeniile excluse să nu beneficieze de ajutoare de minimis". Când trebuie să prezinte aceste documente contabile?

Responsabilitatea beneficiarului cu privire la evidența distinctă în contabilitate a activităților eligibile de cele neeligibile, sau o distincție între costuri, din care să reiasă că activitățile desfășurate în domeniile excluse nu beneficiază de ajutoare de minimis, începe de la momentul semnării contractului de finanțare, până la finalizarea perioadei de durabilitate. Acest aspect va fi reglementat prin clauzele contractului de finanțare și a anexelor acestuia.

Documentele justificative în acest sens vor trebui păstrate pe toata perioada de valabilitate a contractului de finanțare și până la împlinirea termenului de 10 ani de la data ultimei plăti a ajutorului de minimis.

15. În cazul închirierii spațiului unde se dorește implementarea se verifica dacă locația este liberă de sarcini? în cazul în care spațiul unde se dorește implementarea și unde exista contract de închiriere este ipotecat la bancă (există împrumut pentru el) se poate implementa proiectul sau se verifica ca acest spațiu sa fie liber de sarcini?

Condiția ca locația de implementare a proiectului să fie liberă de sarcini se aplică doar în cazul proiectelor care includ lucrări de construcții.

16. Perioada celor 3 ani pentru care trebuie realizate proiecțiile financiare se referă la 3 ani fiscali integrali sau perioada trebuie să înceapă imediat ce se finalizează implementarea proiectului? Dacă finalizarea implementării se realizează în luna iunie 2025, care sunt cei 3 ani pentru proiecțiile financiare?

Proiecțiile financiare se întocmesc pentru 3 ani fiscali integrali. Pentru exemplul oferit, cei 3 ani fiscali integrali sunt An 1: ianuarie 2026 – decembrie 2026; An 2: ianuarie 2027 – decembrie 2027; An 3: ianuarie 2028 – decembrie 2028.

P2 – Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale – Apel PR/NE/2023/PI2/RSO1.2/1, Apel Pilot în parteneriat cu Banca Mondială

1. Care sunt entitățile economice care pot aplica pe acest program de Digitalizare_IMM? De exemplu Intreprinderea Individuală (ÎI), Persoană Fizică Autorizată (PFA), etc sunt eligibile?

În cadrul apelului de proiecte Digitalizare IMM/ PR Nord-Est 21-27 sunt eligibile doar microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Prin urmare ÎI, PFA, sau alte entități economice, altele decît IMM-uri nu sunt eligibile.

2. Dacă avem un proiect depus prin PNNR, programul de Digitalizare, putem aplica și pe programul Digitalizare IMM, PR Nord-Est 21-27?

DA, puteți aplica și pe apelul de proiecte Digitalizare IMM/ PR Nord-Est 21-27, cu condiția evitării dublei finanțări, în cazul cheltuielilor eligibile. Mai exact aceeași achiziție (bun) eligibilă dintr-un proiect finanțat prin programul Digitalizare IMM din PR Nord-Est 21-27 nu poate fi eligibilă în alt proiect dintr-un alt program de finanțare nereambursabilă, cum ar fi PNRR.

3. Societăților partenere și/sau legate cu solicitantul pot aplica în cadrul apelului de proiecte Digitalizare IMM din cadrul PR Nord-Est 21-27, dacă îndeplinesc toate celelalte criterii de eligibilitate?

Atât solicitantul, cât și oricare dintre întreprinderile legate și/ sau partenere cu acesta pot aplica o singură dată pe acest apel, dacă au fost preselectate prin metoda RCT (Randomized Controlled Trial) și au primit „Invitație pentru depunere cerere de finanțare în MySMIS2021/SMIS2021+”. Societățile partenere și/ sau legate cu solicitantul, se iau în calcul la stabilirea dimensiunii întreprinderii (solicitantul) din punct de vedere a încadrării în categoria IMM-urilor (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie). Orice solicitant, împreună cu toate întreprinderile legate/partenere, trebuie să-și păstreze calitatea de IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie) până la semnarea contractului de finanțare.

4. O societate care desfășoară mai multe activități poate aplica pe mai multe coduri CAEN?

DA, solicitantul poate aplica pe mai multe coduri CAEN, dacă la data depunerii cererii de finanțare nu are autorizate coduri CAEN care sunt excluse de la finanțare, conform Anexei 7 – Lista CAEN neeligibile. De asemeni nu sunt eligibile IMM-urile care au activități în domeniul TIC, sau cele care la data depunerii cererii de finanțare au autorizate coduri CAEN aferente domeniului de activitate TIC, respectiv IMM-uri care desfășoară activități de producție sau comercializare de: armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național și plante, substanțe sau preparate stupefiante și psihotrope. Domeniile de activitate eligibile (clasele CAEN) pentru care se solicită finanțare în vederea digitalizării sunt înscrise în obiectul de activitate (evidențiat în certificatul constatator ONRC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii, atât la sediul social cât și la punctul de lucru identificat ca loc de implementare a proiectului și/sau „la terți, cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului, cu crespectarea tuturor condițiilor de eligibilitate din ghidul specific.

5. Smartphone-urile, imprimantele utilizate în administrarea afacerii sau în activități curente, imprimantele tehnologice (de ex. plotere, imprimante pentru matrite și alte echipamente tehnologice similare) sunt considerate cheltuieli eligibile?

Achiziția de echipamente hardware TIC, precum și a altor dispozitive și echipamente aferente (smartphone-uri, imprimante, etc.) trebuie să fie noi (nu second-hand) , să nu fie utilaje și să facă parte din soluția de digitalizare propusă pentru finanțare în cadrul Studiului de fezabilitate digitală (SFD). SFD este un document obligatoriu, se depune odată cu cererea de finanțare și soluția propusă de acesta conduce la atingerea unui nivel ridicat de intensitate digitală conform DESI 2019.

6. Ce este DESI? Cum se măsoară? DESI atinse la final de implementare trebuie menținute și pe perioada de durabilitate?

DESI – Index de Intensitate Digitală (DESI) este indicatorul utilizat de către Comisia Europeană pentru măsurare a nivelului de digitalizare a IMM-urilor. În cadrul apelului de proiecte Digitalizare IMM/PR Nord-Est 21-27 se utilizează DESI 2019 bazat pe identificarea a 12 (doisprezece) tehnologii digitale specifice predefinite. DESI este utilizat pentru măsurarea intensității digitale înainte și după implementarea proiectului. Diferența dintre valoarea indicatorului măsurat după implementarea proiectului și valoarea indicatorului măsurat înainte de implementarea proiectului reprezintă creșterea intensității digitale, iar valoarea indicatorului măsurat după implementarea proiectului reprezintă intensitatea digitală atinsă după implementare. DESI 2019 atinse la final de implementare trebuie menținute și pe perioada de durabilitate, conform prevederilor Contractului de finanțare.

7. Care este perioada în care este deschis apelul de proiecte Digitalizare IMM/ PR Nord-Est 21-27? Cum se poate aplica pe acest apel? Care este valoarea finanțării nerambursabile?

Datorită prelungirii perioadei de completare a chestionarului cu 2 săptămâni, ADR Nord Est va publica pe platforma https://regionordest.ro/ un corrigendum cu privire la data lansării apelului P2 – Digitalizare IMM.                                                                       

Pe acest apel de proiecte pot aplica doar solicitanții care s-au înscris până pe data de 29.09.2023, ora 14.00 pe platforma online: https://survey.wb.surveycto.com/collect/romania_baseline_p2?caseid= au fost declarați eligibili și preselectati prin metoda RCT (Randomized Controlled Trial) și au primit „Invitație pentru depunere cerere de finanțare în MySMIS2021/SMIS2021+”.                                                                                                      

Valoare finanțării nerambursabile este cuprinsă între 15.000 – 100.000 EUR.

8. Dacă solicitantul are sediul social (SS) / Puncte de lucru (PL) în toată țara, soluția de digitalizare se aplică la toate, sau doar la cele din regiunea Nord-Est?

Soluțiile de digitalizare (hardware și software), achiziționate în cadrul apelului “Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale”, nu pot fi utilizate decât pentru gestionarea activității economice desfășurate la puncte de lucru situate în Regiunea Nord-Est.

9. Este eligibil un solicitant - microîntreprindere, pe un cod CAEN autorizat "la terți", dacă are sediul social (SS) în mediu rural și punct de lucru (PL) deschis în mediu urban după 03.01.2023?

NU, deoarece un solicitant – microîntreprindere a cărei activitate eligibilă înscrisă la ONRC este autorizată „la terți”, are locația de implementare la punctul de lucru declarat, care trebuie să fie în mediul urban, cu condiția să fie declarat înaintea datei de 03.01.2023 (inclusiv), dacă nu atunci locația de implementare este considerată sediul social, care trebuie să fie în mediu urban, nu în mediul rural cum este în cazul de față. Prin urmare solicitantul nu este eligibil pentru apelul de proiecte Digitalizare IMM/ PR Nord-Est 21-27.

10. Care este valoarea ajutorului de minimis în cadrul apelului de proiecte Digitalizare IMM/PR Nord-Est 21-27?

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil (ajutor de minimis) se încadrează în următoarele limite: minimum 15.000 Euro – maximum 100.000 Euro, echivalent în Lei la cursul de schimb InforEuro din luna publicării ghidului solicitantului, respectiv 4.9308 lei/eur si reprezinta maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordată unei întreprinderi unice, nu poate depăși suma de 200.000 EUR, respectiv 100.000 EUR pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare), echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului.

11. Dacă achiziția de software prin Digitalizare IMM/PR Nord-Est 21-27 presupune plata unui abonament (lunar/anual), cine îl plătește după încheierea perioadei de implementare?

Cheltuielile cu achiziția de software, servicii de cloud computing, etc., pe perioada de implementare, fac parte din cheltuielile indirecte și reprezinta 7% din totalul cheltuielile directe eligibile. Aceste achiziții se pot face pentru proiectele de pe prioritatea P2, Digitalizare IMM/PR Nord-Est 21-27 numai pentru activități eligibile stabilite prin Studiul de Fezabilitate Digitală (SFD), document obligatoriu anexat la Cererea de finanțare. Așa cum este prevăzut și în Ghidul specific toate cheltuielile eligibile și/sau neeligibile se încheie odată cu finalizarea perioadei de implementare a proiectului, până la „data efectuării ultimei plăți de către AM PR Nord-Est sau data ultimei zile din perioada de implementare a proiectului stabilită prin contract, oricare dintre ele are loc mai întâi.” După această dată toate cheltuielile, cum ar fi cheltuieli de mentenanță pentru hardware și/sau website, abonamente software, publicitate pe internet, servicii de cloud computing, etc. sunt suportate de către beneficiar din fonduri proprii.

12. Care din cele 12 (doisprezece) tehnologii care definesc DESI sunt prioritare, sau mai importante pentru proiectele de pe Digitalizare IMM/PR Nord-Est 21-27?

NU, niciuna din tehnologiile ce definesc DESI nu sunt mai importante sau prioritare! Conform Ghid specific, indicatorul „Index de intensitate digitală” este utilizat pentru măsurarea intensității digitale înainte, prin SDF (Studiul de Fezabilitate Digitală), document obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare și după implementarea proiectului prin întocmirea Raportului de audit tehnic, care confirmă îndeplinirea/utilizarea tehnologiilor DESI 2019 asumate în cererea de finanțare. Diferența dintre valoarea indicatorului măsurat după implementarea proiectului și valoarea indicatorului măsurat înainte de implementarea proiectului reprezintă creșterea intensității digitale, iar valoarea indicatorului măsurat după implementarea proiectului reprezintă intensitatea digitală atinsă după implementare.

13. Se poate bugeta plata abonamentelor lunare (ex. licențe software, telefon mobil, mentenanță pagină web etc) sau orice alte plăți după finalizarea perioadei de implementare pentru proiectele de pe prioritatea P2/ Digitalizare IMM?

NU, în primul rând pot fi bugetate numai activitățile eligibile stabilite prin Studiul de Fezabilitate Digitală (SFD), document obligatoriu, anexat la Cererea de finanțare.
Așa cum este prevăzut și în Ghidul specific toate cheltuielile eligibile și/sau neeligibile se încheie odată cu finalizarea perioadei de implementare a proiectului, până la „data efectuării ultimei plăți de către AM PR Nord-Est sau data ultimei zile din perioada de implementare a proiectului stabilită prin contract, oricare dintre ele are loc mai întâi.” După această dată toate cheltuielile, cum ar fi cheltuieli de mentenanță pentru hardware și/sau website, abonamente software, publicitate pe internet, servicii de cloud computing, etc. sunt suportate de către beneficiar din fonduri proprii.
Prin urmare orice plată ulterioară încheierii perioadei de implementare, inclusiv plata abonamentului aplicației este suportată integral de beneficiar din fonduri proprii.

14. În cazul în care se dorește depunerea cererii de finanțare pe un CAEN autorizat la terți, trebuie autorizat și la sediul social ce va constitui locație de implementare?

NU, în situația în care activitatea economică ce urmează a fi digitalizată nu are un loc prestabilit de desfășurare (este autorizată „la terți”) atunci implementarea proiectului se consideră a se realiza la sediul social/punctul de lucru declarat ca loc de implementare, având în vedere respectarea condițiilor aplicabile locului de implementare.

15. Serviciile de auditare tehnică ce trebuie efectuate la finalul perioadei de implementare - contribuie la îndeplinirea criteriului DESI - Apelează la servicii furnizate de către specialiști TIC (ca angajați proprii sau servicii externalizate)?

DA, dar înainte de auditul tehnic acest criteriu este bifat de Studiul de fezabilitate digitala (SFD). Având în vedere ca SFD este obligatoriu, el fundamentând CF, toți solicitanții vor avea acest criteriu îndeplinit.

16. Utilizarea serviciilor CC (Cloud Computing) de complexitate ridicată sau cel puțin medie - ce definește un serviciu CC ca fiind de complexitate ridicată sau cel puțin medie?

Va recomandam sa descarcati Ghidul DESI: https://digital-innovation.zone/identificarea-nevoilor-de-digitalizare/, care include exemple concrete despre investițiile care pot conduce la creșterea gradului de intensitate digitală pentru fiecare indicator DESI, pe diferite tipuri de activitati economice (servicii si productie din mai multe domenii).

17. Emite facturi electronice care permit procesarea automată - Ce se înțelege prin procesarea automată?

Va recomandam sa descarcati Ghidul DESI: https://digital-innovation.zone/identificarea-nevoilor-de-digitalizare/, care include exemple concrete despre investițiile care pot conduce la creșterea gradului de intensitate digitală pentru fiecare indicator DESI, pe diferite tipuri de activitati economice (servicii si productie din mai multe domenii).

18. În cazul în care, la completarea/depunerea chestionarului de preseleție, solicitantul are autorizate coduri CAEN care se regăsesc în Lista domeniilor de activitate neeligibile, poate fi admis în etapa de verificarea eligibilității potențialilor solicitanți (ADR Nord-Est)? Conform Ghid solicitant această cerință este obligatorie la depunerea Cererii de finanțare, nu și în etapa de preselecție. Dacă solicitantul își asumă, prin Declarația Unică, precum că până la depunerea Cererii de finanțare radiază/elimină codurile CAEN neeligibile poate fi admis în etapa de preselecție?

Având în vedere prevederile din Grila de evaluare in preselectie, Anexa 10 la Ghidul solicitantului: – „Codul/codurile CAEN autorizate, declarate de către potențialul solicitant în platforma de preselecție, se verifica pe site-ul https://portal.onrc.ro.” Această condiție este necesară, deoarece metoda de cercetare utilizată de Banca Mondială trebuie aplicată unui grup care cuprinde DOAR potențiali solicitanți eligibili, altfel metoda RCT nu ar fi validată. Astfel, pentru a nu fi respins în etapa de preselecție, solicitantul de finanțare trebuie să șteargă/radieze codurile CAEN neeligibile (conform Anexa 7) înainte de transmiterea chestionarului.
Declarația unică nu este un document care se depune odată cu chestionarul, prin urmare nu poate fi luat în considerare în etapa de preselecție.

19. Va rugam sa ne comunicati daca in cheltuielile eligibile se incadreaza si robotii de sudura pentru digitalizarea procesului de productie. Momentan, sudura se face de catre sudori utilizand aparate de sudura manuale. Sudura robotizata presupune ca operatorul sa programeze procesul complet in laptop sau in telecomanda digitala a robotului, iar robotul sa fie pozitionat langa piesa si sa efectueze automat sudura. Dorim sa stim daca: - se pot achizitiona roboti + soft? -se poate achizitiona doar softul, iar robotul sa il achizitionam noi?

De reținut este faptul ca Studiul de fezabilitate digitală (SFD) este documentul care fundamentează cererea de finanțare, deci obligatoriu achizițiile necesare, care vor contribui la creșterea intensității digitale, trebuie să se regasească în acesta. În situația roboților de sudură, aceștia nu sunt eligibili, deoarece se încadrează în categoria echipamentelor de producție, prin urmare conform Ghid solicitant: – „Achiziția de utilaje și echipamente pentru activitatea economică a firmei nu este eligibilă”. Roboții de sudură nu pot fi încadrați în categoria: – roboți colaborativi (coboți). Cât privește softul, acesta poate fi eligibil dacă a fost prevăzut în SFD.

20. Înființarea unui magazin on line este o cheltuială eligibilă pe PR NE 1.2 Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale? Care sunt activitățile/ cheltuielile eligibile țn acest caz?

DA, înființarea unui magazin on line poate fi o cheltuială eligibilă pe prioritatea P2/ Digitalizarea IMM, dacă a fost prevăzută în SFD (Studiul de fezabilitate digitală), document obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare. Conform Ghid solicitant, sunt eligibile:
“c) cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-Commerce, IoT (Internet of Things), etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune;
e) cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, configurării și implementării bazelor de date, migrării și integrării diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, implementării RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), soluții E-Commerce, mail-room-uri digitale, realitate virtuala/augmentata, tehnologii Blockchain, etc. și integrării acestora în BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul”.

21. Ce autorizări sau ce condiții trebuie să îndeplinească cei care efectuează auditul tehnic? Dar cei ce realizează studiul de fezabilitate?

Conform mentiunilor Ghidului solicitantului: “Pentru justificarea investițiilor aferente proiectelor de digitalizare propuse de către solicitant în cadrul prezentului apel, se va elabora un Studiu de fezabilitate digitală, fie de către un Hub de Inovare Digitală European (EDIH ), fie de către un furnizor de servicii de consultanță tehnică specializat în TIC, selectat de către solicitant.
Furnizorul de servicii de consultanta tehnică specializat în TIC trebuie să aibă autorizat domeniul de activitate „Cod CAEN 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației”.
Solicitantul trebuie să se asigure că furnizorul de astfel de servicii îndeplinește condițiile necesare, referitoare la expertiza tehnică și la experiența anterioară, atunci când formulează cererea de ofertă către potențialii prestatori.
Furnizorul de servicii de consultanță care întocmește Studiul de fezabilitate digitală nu va putea să contribuie la punerea în aplicare a soluției IT, propusă, furnizând echipamente, software și aplicații IT și la întocmirea Raportului de audit tehnic, în cadrul aceluiași proiect.
În cazul în care EDIH întocmește Studiul de fezabilitate digitală, Raportul de audit tehnic poate fi întocmit tot de către acesta, cu condiția ca specialistul/echipa de specialiști care întocmește Raportul, sa fie diferit/diferită față de specialistul/echipa de specialiști care a întocmit Studiul de fezabilitate digitală”.

22. Când trebuie să optezi pentru a fi TVA cheltuială eligibila? În cererea de finanțare?

DA, opțiunea ca TVA-ul să fie eligibil se ia la depunerea Cererii de finanțare.

23. Un aplicant se poate inscrie cu mai multe firme in care este asociat concomitent, urmand ca in situatia in care a fost selectat sa accezese doar pe una si sa renunte la eventuale alte firme ale lui declarate castigatoare?

NU, un aplicant, în cazul acestui apel, poate fi doar persoană juridică și poate accesa fonduri europene, în limita a 100.000 Eur o singură dată, așa cum rezultă din ghidul solicitantului: – „Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare în cadrul acestui apel de proiecte. Dacă cererea de finanțare este respinsă în cadrul procesului de evaluare și selecție, respectivul solicitant mai poate depune o altă cerere de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte dacă acesta este încă deschis.”
Dacă aplicantul, în înțelegerea dumneavoastră este o persoană fizică asociat și/sau administrator în mai multe IMM-uri, atunci fiecare societate poate fi eligibilă în parte și poate aplica individual.

24. Ce inseamnă semnatura electronică extinsă?

Semnătura electronică extinsă este creată pe baza unui certificat digital calificat emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare și a unei aplicații specializate pe crearea semnăturii. Semnătura creată astfel are valoare legală și garantează datelor semnate autenticitatea, integritatea si nerepudierea.

25. O persoana fizica este asociata in 2 firme de ex.... in una detine 100% din capital, in cealalta doar 5 %.... pe prima firma a accesat 100.000 euro ajutor de minimis...pe a doua firma unde detine doar 5% din capital mai poate accesa plafonul maxim de 200.000 eur in 3 ani? poate primi doar partial? cum se calculeaza plafonul de 200.000 euro ajutor de minimis pentru a doua firma unde detine doar 5%?

Ajutorul de minimis se acordă unei întreprinderi unice în cursul exercițiului financiar în cauză și în cursul celor două exerciții financiare precedente, limitat conform normelor Uniunii Europene (Regulamentul (UE) nr. 1407/2013), la un nivel la care să nu distorsioneze concurența și/sau comerțul cu statele membre.
În cazul priorității P2/ Digitalizare IMM, conform ghid specific: – „Valoarea totală a ajutoarelor de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, nu poate depăși suma de 200.000 EUR, respectiv 100.000 EUR pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare), echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului.
Așa cum se poate observa din Anexa 14 – Reguli privind ajutoarele de minimis, o întreprindere unică este formată doar din întreprinderi legate prin intermediul persoanelor juridice și care sunt înregistrate pe teritoriul aceluiași stat membru al Uniunii Europene. Prin urmare, în situația dumneavoastră, legătura doar prin persoane fizice nu conduce la formarea unei întreprinderi unice, așadar cele două societăți în cauză pot aplica separat și pot beneficia fiecare în parte de un ajutor de minimis, așa cum a fost descris mai sus, având în vedere respectarea tuturor cerințelor din ghidul solicitantului, inclusiv anexele sale.

26. La momentul depunerii cererii de finantare sediul/punctul de lucru intruneste conditiile de eligibilitate, insa in momentul implementarii firma isi muta punctul de lucru sau deschide unul nou care sa corespunda cresterii activitatii in urma proiectului (spatii pt echipam IT, personal mai numeros, etc ) Se poate ? Operatiunea se poate interpreta ca fiind de natura sa nu mai respecte conditiile de eligibilitate ( la momentul cererii de finantare activitatile trebuie sa fie autorizate la sediu/punct de lucru)?

Fiecare situatie privind mutarea locului de implementare in perioada de implementare si monitorizare a proiectului va fi analizata punctual la momentul respectiv, din perspectiva necesitatii si oportunitatii acesteia.
Nu vor fi acceptate situatii in care solicitantul sa isi creeze alte avantaje economice ca urmare a implementarii proiectului, altele decat cele oferite de digitalizarea activitatii economice, asa cum va fi reflectata in Studiul de fezabilitate digitala.

27. Ce criterii/condiții trebuie să întrunească specialistul/echipa de specialiști care va întocmi Studiul de fezabilitate digitală – pentru proiectele ce se vor depune în cadrul apelului de proiecte PR/NE/2023/PI2/RSO1.2/1 – DIGITALIZARE IMM? - Există anumite documente pe care trebuie să le atașeze specialistul IT care va întocmi acest studiu de fezabilitate digitală?

Selectarea consultantului IT care va intocmi Studiul de fezabilitate digitala se face de catre Beneficiar, pe baza unor cerinte prin care acesta se va asigura ca serviciile de consultanta pe care le va achizitiona vor conduce la intocmirea unei documentatii de cea mai buna calitate, in conformitate cu continutul cadru anexa la Ghidul solicitantului, care sa reflecte situatia reala si nevoile de digitalizare ce pot fi concretizate intr-un proiect de investitii finantabil in cadrul apelului.
Printre acestea, firma selectata va trebui sa aiba autorizat domeniul de activitate CAEN 6202 – Activități de consultanta in tehnologia informatiei si sa dovedeasca faptul ca poseda experienta si resursele necesare pentru prestarea serviciilor respective. Documente doveditoare vor putea fi solicitate de catre Beneficiar, in masura in care acesta considera ca sunt necesare.
Mentionam, de asemenea, faptul ca solutiile informatice recomandate de catre consultantul IT in cadrul Studiului de fezabilitate digitala, nu vor putea furnizate tot de catre acesta, pentru realizarea de investitiilor ce vor fi finantate in cadrul proiectului.

29. Aplicațiile software pe baza de abonament lunar / anual sunt eligibile? Daca da, acestea sunt eligibile doar pe perioada de implementare sau si pe perioada de sustenabilitate de 3 ani de la finalizarea implementării proiectului?

Cheltuielile cu aplicațiile software pe bază de abonament lunar/anual, sunt eligibile doar pe perioada de implementare a proiectului. Ca urmare, acest tip de cheltuială este recomandabil a fi incluse în categoria cheltuielilor indirecte, în conformitate cu subcapitolul 5.3.4. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte, respectiv cu Anexa 18 – Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile.

30. Ce tipuri de cheltuieli pot fi incluse la categoria 9.achiziția de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare a proiectului (pag.24). Va rog câteva exemple de tipuri de cheltuieli.

„Cloud computing” este un tip de serviciu prin care se pune la dispoziția utilizatorului, la cerere, resurse hardware și software (localizate in unități de infrastructura specializate denumite generic „centre de date”), în special pentru stocarea și/sau prelucrarea datelor, fără implicarea directă și activă a utilizatorului în gestionarea acestora. Plata acestui tip de servicii se face pe masură ce se utilizează, în urma unui abonment prin care se stabilesc condițiile în care utilizatorul folosește aceste servicii. Nevoile concrete ale unui solicitant de finanțare pentru un astfel de serviciu sunt identificate în cadrul Studiului de fezabilitate digitala (SFD).
Cheltuielile aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing, sunt eligibile doar pe perioada de implementare a proiectului și sunt incluse în categoria cheltuielilor indirecte.

31. Dispozitive IoT cum sunt scanerele orale utilizate pentru scanarea intraorala digitala in scopul captării şi redării computerizate a amprentei digitale a dinților sunt eligibile?

Da, cu condiția ca acestea să fie identificate ca necesitate în cadrul SFD.

32. Achiziția unui ERP in cadrul unei companii care are puncte de lucru si in afara regiunii de N-E este eligibila prin acest program? Daca da, in ce condiții?

Soluțiile hardware și software (inclusiv ERP), achiziționate în cadrul apelului “Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale”, nu pot fi utilizate decât pentru gestionarea activității economice desfășurate la puncte de lucru situate în Regiunea Nord-Est.

33. Achiziția de imprimante 3D care funcționează împreună cu scanerele intra-orale si software CAD / CAM in vederea digitalizării procesului serviciilor dentare sunt eligibile?

Da, cu condiția ca acestea să fie identificate ca necesitate în cadrul SFD.

Sari la conținut