Întrebări frecvente

P1 – Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1

1. În cadrul ghidului, avem menționat la secțiunea 8.5 Aplicarea pragului de calitate: “… punctarea cu 0 (zero) puncte la oricare dintre criteriile de selecție menționate expres în Anexa 11 - Grila de evaluare tehnica și financiara atrage respingerea proiectului”. Punctarea cu 0 a oricărui criteriu din grila de evaluarea tehnica și financiară va induce la respingerea criteriului?

Punctarea cu 0 puncte a oricărui criteriu nu va conduce la respingerea proiectului. Mențiunea din ghid este aplicabilă doar în cazurile „menționate expres” în grilă. Concret, criteriul 1.1 litera d) ce are specificat ”punctarea cu 0 a acestui criteriu va conduce la respingerea proiectului !!”.

2. Auditul financiar este obligatoriu?

În cadrul apelului de proiecte Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor nu este obligatorie activitatea de audit financiar.

3. Mai mult de 2 angajați înseamnă și 2 angajați cu normă întreaga și un angajat cu timp parțial?

Raportarea creșterii numărului mediu de salariați se va face pe baza informațiilor cuprinse la secțiunea „numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar” din cadrul situațiilor financiare anuale încheiate, față de nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare.
Având în vedere că valoarea aferentă “numărului mediu de salariați în cursul exercițiului financiar” din cadrul situațiilor financiare anuale încheiate se rotunjește la numere întregi, aceasta trebuie sa fie minim “3”.

4. Locația de implementare a proiectului trebuie sa fie in mediul urban?

În cadrul Apelului de proiecte Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor locația de implementare a proiectului trebuie sa fie în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare, cuprinse în Anexa la Legea nr. 290 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României).

5. Dacă o microîntreprindere care are la 31.12.2022 un număr mediu de salariați de 9, depune o cerere de finanțare în cadrul acestui apel de proiecte, prin care se prevede creșterea numărului mediu de salariați cu mai mult de 2, ca urmare a realizării investiției și menținerea acestei creșteri pe întreaga perioadă de monitorizare a proiectului, mai îndeplinește criteriile de eligibilitate?

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor, atât la data depunerii cererii de finanțare, cât și la data semnării contractului de finanțare.
Respectarea acestui criteriu de eligibilitate este obligatorie doar până la momentul semnării contractului de finanțare.

6. Este permis să adăugăm secțiuni suplimentare în macheta financiară, astfel încât să demonstrăm modalitatea în care ajungem la indicatorii previzionați/ estimările previzionate ?

Valorile estimative înscrise în cadrul Machetei financiare vor fi detaliate în cadrul Planului de afaceri, unde puteți prezenta informații și orice alte documente care să susțină previziunile financiare.

7. Creșterea normei de lucru pentru mai mulți angajați care în prezent au în cadrul societății CIM cu timp parțial (4 ore/zi) la normă întreagă (8 ore/zi) ca urmare a realizării investiției prin proiect (lucru care va determina creșterea numărului mediu de salariați în Situațiile financiare anuale) răspunde sau nu cerinței privind creșterea numărului mediu de salariați?

Cerința la care faceți referire nu face trimitere la “crearea de locuri de muncă”, ci la creșterea numărului mediu de salariați.
Raportarea creșterii numărului mediu de salariați se va face pe baza informațiilor cuprinse la secțiunea „numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar” din cadrul situațiilor financiare anuale încheiate, față de nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare.

8. Dacă investiția vizează 3 coduri CAEN, toate eligibile, dar: • 1 dintre ele este 5911, cu pondere de 60% în investiție • Al 2lea este 5912, cu pondere de 30% în investiție • Al 3lea este 1419, cu pondere de 10% în investiție, pentru punctajul aferent Grilei de evaluare tehnică și financiară, va fi luat în considerare doar CAEN-ul 5911, întrucât este cel predominant, corect?

Interpretarea dumneavoastră este corectă, în situația prezentată domeniul de activitate predominant vizat de investiție este CAEN 5911, deci veți primi punctajul aferent acestuia.

9. Cu ce se fundamentează cheltuielile aferente unei construcții care va fi realizată prin proiect pentru a răspunde criteriului 2.3.2 referitor la fundamentarea costurilor?

Pentru execuția de lucrări de construcții, justificarea costurilor se face cu un singur document, si anume Devizul general, elaborat în conformitate cu HG nr. 907/2016.

10. Pentru cheltuielile indirecte se atașează minim 2 oferte pentru îndeplinirea criteriului privind fundamentarea costurilor ?

Pentru cheltuielile indirecte nu se solicita fundamentare, dar acestea trebuie bugetate.

11. O persoană dintr-o categorie defavorizată poate să fie inclusă în numărul celor trei persoane care vor fi angajate în urma implementării proiectului (conform criteriului 1.3.), astfel obținând punctajul maxim de la ambele criterii sau trebuie angajată în plus față de aceste trei persoane o persoană din categoriile defavorizate, ca urmare a realizării investiției, pentru a obține punctajul maxim la ambele criterii?

Da, se pot crea trei noi locuri de muncă dintre care unul pentru o persoană din categoria lucrătorilor defavorizați.

12. Estimarea veniturilor și a cheltuielilor din exploatare - din cuprinsul machetei financiare – se referă doar la investiția aferentă codului CAEN propus, sau la întreaga activitate a solicitantului?

Estimarea veniturilor și a cheltuielilor din macheta financiară se referă doar la investiția propusă, nu la întreaga activitate a solicitantului.

13. Conform ghidului se precizează: "Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în domenii de activitate eligibile, așa cum sunt definite în prezentul Ghid, cât şi în domenii de activitate neeligibile sau în sectoarele excluse din aria de aplicare a Regulamentului de minimis nr. 1407/2013, cu modificările și completările ulterioare și/sau a Schemei de ajutor de minimis aplicabile acestui apel, poate beneficia de finanțare doar pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau o distincție între costuri, astfel ca activitățile desfășurate în domeniile excluse să nu beneficieze de ajutoare de minimis". Când trebuie să prezinte aceste documente contabile?

Responsabilitatea beneficiarului cu privire la evidența distinctă în contabilitate a activităților eligibile de cele neeligibile, sau o distincție între costuri, din care să reiasă că activitățile desfășurate în domeniile excluse nu beneficiază de ajutoare de minimis, începe de la momentul semnării contractului de finanțare, până la finalizarea perioadei de durabilitate. Acest aspect va fi reglementat prin clauzele contractului de finanțare și a anexelor acestuia.

Documentele justificative în acest sens vor trebui păstrate pe toata perioada de valabilitate a contractului de finanțare și până la împlinirea termenului de 10 ani de la data ultimei plăti a ajutorului de minimis.

14. În cazul închirierii spațiului unde se dorește implementarea se verifica dacă locația este liberă de sarcini? în cazul în care spațiul unde se dorește implementarea și unde exista contract de închiriere este ipotecat la bancă (există împrumut pentru el) se poate implementa proiectul sau se verifica ca acest spațiu sa fie liber de sarcini?

Condiția ca locația de implementare a proiectului să fie liberă de sarcini se aplică doar în cazul proiectelor care includ lucrări de construcții.

15. Perioada celor 3 ani pentru care trebuie realizate proiecțiile financiare se referă la 3 ani fiscali integrali sau perioada trebuie să înceapă imediat ce se finalizează implementarea proiectului? Dacă finalizarea implementării se realizează în luna iunie 2025, care sunt cei 3 ani pentru proiecțiile financiare?

Proiecțiile financiare se întocmesc pentru 3 ani fiscali integrali. Pentru exemplul oferit, cei 3 ani fiscali integrali sunt An 1: ianuarie 2026 – decembrie 2026; An 2: ianuarie 2027 – decembrie 2027; An 3: ianuarie 2028 – decembrie 2028.

P2 – Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale – Apel PR/NE/2023/PI2/RSO1.2/1, Apel Pilot în parteneriat cu Banca Mondială

1. Care sunt entitățile economice care pot aplica pe acest program de Digitalizare IMM? De exemplu, Întreprinderea Individuală (ÎI), Persoană Fizică Autorizată (PFA), etc sunt eligibile?

În cadrul apelului de proiecte Digitalizare IMM/ PR Nord-Est 21-27 sunt eligibile doar microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Prin urmare, ÎI, PFA sau alte entități economice, altele decât IMM-uri nu sunt eligibile.

2. Dacă avem un proiect depus prin PNNR, programul de Digitalizare, putem aplica și pe programul Digitalizare IMM, PR Nord-Est 21-27?

Da, puteți aplica și pe apelul de proiecte Digitalizare IMM/ PR Nord-Est 21-27, cu condiția evitării dublei finanțări, în cazul cheltuielilor eligibile. Mai exact, aceeași achiziție (bun) eligibilă dintr-un proiect finanțat prin programul Digitalizare IMM din PR Nord-Est 21-27 nu poate fi eligibilă în alt proiect dintr-un alt program de finanțare nereambursabilă, cum ar fi PNRR.

3. Societățile partenere și/ sau legate cu solicitantul pot aplica în cadrul apelului de proiecte Digitalizare IMM din cadrul PR Nord-Est 21-27, dacă îndeplinesc toate celelalte criterii de eligibilitate?

Atât solicitantul, cât și oricare dintre întreprinderile legate și/ sau partenere cu acesta pot aplica o singură dată pe acest apel, dacă au fost preselectate prin metoda RCT (Randomized Controlled Trial) și au primit „Invitație pentru depunere cerere de finanțare în MySMIS2021/SMIS2021+”. Societățile partenere și/ sau legate cu solicitantul, se iau în calcul la stabilirea dimensiunii întreprinderii (solicitantul) din punct de vedere a încadrării în categoria IMM-urilor (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie). Orice solicitant, împreună cu toate întreprinderile legate/ partenere, trebuie să-și păstreze calitatea de IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie) până la semnarea contractului de finanțare.

4. O societate care desfășoară mai multe activități poate aplica pe mai multe coduri CAEN?

Da, solicitantul poate aplica pe mai multe coduri CAEN, dacă la data depunerii cererii de finanțare nu are autorizate coduri CAEN care sunt excluse de la finanțare, conform Anexei 7 – Lista CAEN neeligibile. De asemenea, nu sunt eligibile IMM-urile care au activități în domeniul TIC sau cele care la data depunerii cererii de finanțare au autorizate coduri CAEN aferente domeniului de activitate TIC, respectiv IMM-uri care desfășoară activități de producție sau comercializare de: armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național și plante, substanțe sau preparate stupefiante și psihotrope. Domeniile de activitate eligibile (clasele CAEN) pentru care se solicită finanțare în vederea digitalizării sunt înscrise în obiectul de activitate (evidențiat în certificatul constatator ONRC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii, atât la sediul social cât și la punctul de lucru identificat ca loc de implementare a proiectului și/sau „la terți”, cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului, cu crespectarea tuturor condițiilor de eligibilitate din ghidul specific.

5. Smartphone-urile, imprimantele utilizate în administrarea afacerii sau în activități curente, imprimantele tehnologice (de ex. plottere, imprimante pentru matrițe și alte echipamente tehnologice similare) sunt considerate cheltuieli eligibile?

Echipamentele hardware TIC, precum și alte dispozitive și echipamente aferente (smartphone-uri, imprimante, etc.) trebuie să fie noi (nu second-hand), să nu fie utilaje și să facă parte din soluția de digitalizare propusă pentru finanțare în cadrul Studiului de fezabilitate digitală (SFD). SFD este un document obligatoriu, se depune odată cu cererea de finanțare și soluția propusă de acesta conduce la atingerea unui nivel ridicat de intensitate digitală conform DESI 2019.

6. Ce este DESI? Cum se măsoară? DESI atinse la final de implementare trebuie menținute și pe perioada de durabilitate?

DESI – Index de Intensitate Digitală (DESI) este indicatorul utilizat de către Comisia Europeană pentru măsurarea nivelului de digitalizare a IMM-urilor. În cadrul apelului de proiecte Digitalizare IMM/PR Nord-Est 21-27 se utilizează DESI 2019 bazat pe identificarea a 12 (douăsprezece) tehnologii digitale specifice predefinite.
DESI este utilizat pentru măsurarea intensității digitale înainte și după implementarea proiectului. Diferența dintre valoarea indicatorului măsurat după implementarea proiectului și valoarea indicatorului măsurat înainte de implementarea proiectului reprezintă creșterea intensității digitale.
DESI 2019 atinse la final de implementare trebuie menținute și pe perioada de durabilitate, conform prevederilor Contractului de finanțare.

7. Care este perioada în care este deschis apelul de proiecte Digitalizare IMM/ PR Nord-Est 21-27? Cum se poate aplica pe acest apel? Care este valoarea finanțării nerambursabile?

Apelul este deschis în perioada 06.11.2023, ora 10:00 – 15.02.2024, ora 10:00.
Valoare finanțării nerambursabile este cuprinsă între 15.000 – 100.000 EUR.

8. Dacă solicitantul are sediul social (SS) / Puncte de lucru (PL) în toată țara, soluția de digitalizare se aplică la toate sau doar la cele din Regiunea Nord-Est?

Soluțiile hardware și software achiziționate în cadrul apelului “Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale”, nu pot fi utilizate decât pentru gestionarea activității economice desfășurate la puncte de lucru situate în Regiunea Nord-Est.

9. Este eligibil un solicitant - microîntreprindere, pe un cod CAEN autorizat "la terți", dacă are sediul social (SS) în mediu rural și punct de lucru (PL) deschis în mediu urban după 03.01.2023?

Nu, deoarece un solicitant – microîntreprindere a cărei activitate eligibilă înscrisă la ONRC este autorizată „la terți” –  are locația de implementare la punctul de lucru declarat, care trebuie să fie în mediul urban, cu condiția să fie declarat înaintea datei de 03.01.2023 (inclusiv). Dacă nu, atunci locația de implementare este considerată sediul social, care trebuie să fie în mediu urban, nu în mediul rural cum este în cazul de față. Prin urmare solicitantul nu este eligibil pentru apelul de proiecte Digitalizare IMM/ PR Nord-Est 21-27.

10. Care este valoarea ajutorului de minimis în cadrul apelului de proiecte Digitalizare IMM/PR Nord-Est 21-27?

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil (ajutor de minimis) se încadrează în următoarele limite: minimum 15.000 Euro – maximum 100.000 Euro, echivalent în Lei la cursul de schimb InforEuro din luna publicării ghidului solicitantului, respectiv 4.9308 lei/eur si reprezinta maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordată unei întreprinderi unice, nu poate depăși suma de 200.000 Euro, respectiv 100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare), echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului.

11. Dacă achiziția de software prin Digitalizare IMM/PR Nord-Est 21-27 presupune plata unui abonament (lunar/anual), cine îl plătește după încheierea perioadei de implementare?

Cheltuielile cu achiziția de software, servicii de cloud computing etc. (care presupun plata unui abonament/ este pe bază de subscripție) pe perioada de implementare, fac parte din cheltuielile indirecte care reprezintă maximum 7% din totalul cheltuielilor directe eligibile. Aceste achiziții se pot face pentru proiectele de pe prioritatea P2, Digitalizare IMM/PR Nord-Est 21-27 numai pentru activități eligibile stabilite prin Studiul de Fezabilitate Digitală (SFD), document obligatoriu anexat la Cererea de finanțare. Așa cum este prevăzut și în Ghidul specific, toate cheltuielile eligibile și/ sau neeligibile se încheie odată cu finalizarea perioadei de implementare a proiectului, până „la data efectuării ultimei plăți de către AM PR Nord-Est sau data ultimei zile din perioada de implementare a proiectului stabilită prin contract, oricare dintre ele are loc mai întâi.” După această dată, toate cheltuielile, cum ar fi cheltuieli de mentenanță pentru hardware și/ sau website, abonamente software, publicitate pe internet, servicii de cloud computing, etc. sunt suportate de către beneficiar din fonduri proprii.

12. Care din cele douăsprezece tehnologii care definesc DESI sunt prioritare sau mai importante pentru proiectele de pe Digitalizare IMM/PR Nord-Est 21-27?

Niciuna dintre tehnologiile ce definesc DESI nu este mai importantă sau prioritară. Conform Ghid specific, indicatorul „Index de intensitate digitală” este utilizat pentru măsurarea intensității digitale înainte, prin SFD (Studiul de Fezabilitate Digitală), document obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare și după implementarea proiectului prin întocmirea Raportului de audit tehnic, care confirmă îndeplinirea/ utilizarea tehnologiilor DESI 2019 asumate în cererea de finanțare. Diferența dintre valoarea indicatorului măsurat după implementarea proiectului și valoarea indicatorului măsurat înainte de implementarea proiectului reprezintă creșterea intensității digitale.

13. Se poate bugeta plata abonamentelor lunare (ex. licențe software, telefon mobil, mentenanță pagină web etc) sau orice alte plăți după finalizarea perioadei de implementare pentru proiectele de pe prioritatea P2/ Digitalizare IMM?

Nu, în primul rând pot fi bugetate numai activitățile eligibile stabilite prin Studiul de Fezabilitate Digitală (SFD), document obligatoriu, anexat la Cererea de finanțare.
Așa cum este prevăzut și în Ghidul specific, toate cheltuielile eligibile și/ sau neeligibile se încheie odată cu finalizarea perioadei de implementare a proiectului, până la „data efectuării ultimei plăți de către AM PR Nord-Est sau data ultimei zile din perioada de implementare a proiectului stabilită prin contract, oricare dintre ele are loc mai întâi”. După această dată toate cheltuielile, cum ar fi cheltuieli de mentenanță pentru hardware și/ sau website, abonamente software, publicitate pe internet, servicii de cloud computing, etc. sunt suportate de către beneficiar din fonduri proprii.
Prin urmare, orice plată ulterioară încheierii perioadei de implementare, inclusiv plata abonamentului aplicației este suportată integral de beneficiar din fonduri proprii.

14. În cazul în care se dorește depunerea cererii de finanțare pe un CAEN autorizat la terți, trebuie autorizat și la sediul social ce va constitui locație de implementare?

Nu, în situația în care activitatea economică ce urmează a fi digitalizată nu are un loc prestabilit de desfășurare (este autorizată „la terți”) atunci implementarea proiectului se consideră a se realiza la sediul social/ punctul de lucru declarat ca loc de implementare, având în vedere respectarea condițiilor aplicabile locului de implementare.

15. Serviciile de auditare tehnică ce trebuie efectuate la finalul perioadei de implementare - contribuie la îndeplinirea criteriului DESI - Apelează la servicii furnizate de către specialiști TIC (ca angajați proprii sau servicii externalizate)?

Da, dar înainte de auditul tehnic acest criteriu este bifat de Studiul de fezabilitate digitala (SFD). Având în vedere ca SFD este obligatoriu, el fundamentând CF, toți solicitanții vor avea acest criteriu îndeplinit.

16. Utilizarea serviciilor CC (Cloud Computing) de complexitate ridicată sau cel puțin medie - ce definește un serviciu CC ca fiind de complexitate ridicată sau cel puțin medie?

Va recomandăm să descărcați Ghidul DESI: https://digital-innovation.zone/identificarea-nevoilor-de-digitalizare/, care include exemple concrete despre investițiile care pot conduce la creșterea gradului de intensitate digitală pentru fiecare indicator DESI, pe diferite tipuri de activități economice (servicii și producție din mai multe domenii).

17. Emite facturi electronice care permit procesarea automată - Ce se înțelege prin procesarea automată?

Vă recomandăm să descărcați Ghidul DESI: https://digital-innovation.zone/identificarea-nevoilor-de-digitalizare/, care include exemple concrete despre investițiile care pot conduce la creșterea gradului de intensitate digitală pentru fiecare indicator DESI, pe diferite tipuri de activități economice (servicii și producție din mai multe domenii).

18. În cazul în care la completarea/ depunerea chestionarului de preseleție, solicitantul are autorizate coduri CAEN care se regăsesc în Lista domeniilor de activitate neeligibile, poate fi admis în etapa de verificare a eligibilității potențialilor solicitanți (ADR Nord-Est)? Conform Ghid solicitant această cerință este obligatorie la depunerea Cererii de finanțare, nu și în etapa de preselecție. Dacă solicitantul își asumă, prin Declarația Unică, precum că până la depunerea Cererii de finanțare radiază/ elimină codurile CAEN neeligibile poate fi admis în etapa de preselecție?

Având în vedere prevederile din Grila de evaluare în preselecție, Anexa 10 la Ghidul solicitantului: – „Codul/ codurile CAEN autorizate, declarate de către potențialul solicitant în platforma de preselecție, se verifică pe site-ul https://portal.onrc.ro.” Această condiție este necesară, deoarece metoda de cercetare utilizată de Banca Mondială trebuie aplicată unui grup care cuprinde DOAR potențiali solicitanți eligibili, altfel metoda RCT nu ar fi validată. Astfel, pentru a nu fi respins în etapa de preselecție, solicitantul de finanțare trebuie să șteargă/ radieze codurile CAEN neeligibile (conform Anexa 7) înainte de transmiterea chestionarului.
Declarația Unică nu este un document care se depune odată cu chestionarul, prin urmare nu poate fi luat în considerare în etapa de preselecție.

19. În cheltuielile eligibile se încadrează și robotii de sudură pentru digitalizarea procesului de producție? Momentan, sudura se face de către sudori utilizând aparate de sudură manuale. Sudura robotizată presupune ca operatorul să programeze procesul complet în laptop sau în telecomanda digitală a robotului, iar robotul să fie poziționat lângă piesă și să efectueze automat sudura. Se pot achiziționa roboți + soft? Se poate achiziționa doar softul, iar robotul să îl achiziționăm noi?

Studiul de fezabilitate digitală (SFD) este documentul care fundamentează cererea de finanțare, deci obligatoriu achizițiile necesare, care vor contribui la creșterea intensității digitale, trebuie să se regăsească în acesta. În situația roboților de sudură, aceștia nu sunt eligibili, deoarece se încadrează în categoria echipamentelor de producție, iar conform Ghid solicitant: – „Achiziția de utilaje și echipamente pentru activitatea economică a firmei nu este eligibilă”. Roboții de sudură nu pot fi încadrați în categoria: roboți colaborativi (coboți). Cât privește softul, acesta poate fi eligibil dacă a fost prevăzut în SFD.

20. Înființarea unui magazin on-line este o cheltuială eligibilă pe PR NE 1.2 Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale? Care sunt activitățile/ cheltuielile eligibile in acest caz?

Da, înființarea unui magazin on-line poate fi o cheltuială eligibilă pe prioritatea P2/ Digitalizarea IMM, dacă a fost prevăzută în SFD (Studiul de fezabilitate digitală), document obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare. Conform Ghid solicitant, sunt eligibile:
“c) cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-Commerce, IoT (Internet of Things), etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune;
e) cheltuieli aferente achiziționării și/ sau dezvoltării și/ sau adaptării aplicațiilor/ licențelor software, configurării și implementării bazelor de date, migrării și integrării diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, implementării RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), soluții E-Commerce, mail-room-uri digitale, realitate virtuala/ augmentata, tehnologii Blockchain, etc. și integrării acestora în BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul”.

21. Ce autorizări sau ce condiții trebuie să îndeplinească cei care efectuează auditul tehnic? Dar cei ce realizează studiul de fezabilitate?

Conform mențiunilor Ghidului solicitantului: „Pentru justificarea investițiilor aferente proiectelor de digitalizare propuse de către solicitant în cadrul prezentului apel, se va elabora un Studiu de fezabilitate digitală, fie de către un Hub de Inovare Digitală European (EDIH ), fie de către un furnizor de servicii de consultanță tehnică specializat în TIC, selectat de către solicitant.
Furnizorul de servicii de consultanta tehnică specializat în TIC trebuie să aibă autorizat domeniul de activitate «Cod CAEN 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației».
Solicitantul trebuie să se asigure că furnizorul de astfel de servicii îndeplinește condițiile necesare, referitoare la expertiza tehnică și la experiența anterioară, atunci când formulează cererea de ofertă către potențialii prestatori. 
Furnizorul de servicii de consultanță care întocmește Studiul de fezabilitate digitală nu va putea să contribuie la punerea în aplicare a soluției IT propusă, furnizând echipamente, software și aplicații IT și la întocmirea Raportului de audit tehnic, în cadrul aceluiași proiect.
În cazul în care EDIH întocmește Studiul de fezabilitate digitală, Raportul de audit tehnic poate fi întocmit tot de către acesta, cu condiția ca specialistul/ echipa de specialiști care întocmește Raportul, sa fie diferit/ diferită față de specialistul/ echipa de specialiști care a întocmit Studiul de fezabilitate digitală”.

22. Când trebuie să optezi pentru a fi TVA cheltuială eligibila?

Decizia ca TVA să fie inclus în categoria cheltuielilor eligibile se ia la depunerea Cererii de finanțare.

23. Un aplicant se poate înscrie cu mai multe firme în care este asociat concomitent, urmând ca, în situația în care a fost selectat, să accezese doar pe una și să renunțe la eventualele alte firme ale sale declarate câștigătoare?

Un aplicant, în cazul acestui apel, poate fi doar persoană juridică și poate accesa fonduri europene, în limita a 100.000 Euro o singură dată, așa cum rezultă din ghidul solicitantului: – „Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare în cadrul acestui apel de proiecte. Dacă cererea de finanțare este respinsă în cadrul procesului de evaluare și selecție, respectivul solicitant mai poate depune o altă cerere de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte dacă acesta este încă deschis.”
Dacă aplicantul, în înțelegerea dumneavoastră, este o persoană fizică asociat și/ sau administrator în mai multe IMM-uri, atunci fiecare societate poate fi eligibilă în parte și poate aplica individual.

24. Ce înseamnă semnătura electronică extinsă?

Semnătura electronică extinsă este creată pe baza unui certificat digital calificat emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare și a unei aplicații specializate pe crearea semnăturii. Semnătura creată astfel are valoare legală și garantează datelor semnate autenticitatea, integritatea si nerepudierea.

25. O persoană fizică este asociată în 2 firme. În una, deține 100% din capital, în cealaltă doar 5 %. Pe prima firmă a accesat 100.000 euro ajutor de minimis, pe a doua firmă (unde deține doar 5% din capital) mai poate accesa plafonul maxim de 200.000 euro în 3 ani? Poate primi doar parțial? Cum se calculează plafonul de 200.000 euro ajutor de minimis pentru a doua firmă unde deține doar 5%?

Ajutorul de minimis se acordă unei întreprinderi unice în cursul exercițiului financiar în cauză și în cursul celor două exerciții financiare precedente, limitat conform normelor Uniunii Europene (Regulamentul (UE) nr. 1407/2013), la un nivel la care să nu distorsioneze concurența și/ sau comerțul cu statele membre.
În cazul priorității P2/ Digitalizare IMM, conform ghid specific: – „Valoarea totală a ajutoarelor de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, nu poate depăși suma de 200.000 EUR, respectiv 100.000 EUR pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare), echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului.
Așa cum se poate observa din Anexa 14 – Reguli privind ajutoarele de minimis, o întreprindere unică este formată doar din întreprinderi legate prin intermediul persoanelor juridice și care sunt înregistrate pe teritoriul aceluiași stat membru al Uniunii Europene. Prin urmare, în situația dumneavoastră, legătura doar prin persoane fizice nu conduce la formarea unei întreprinderi unice, așadar cele două societăți în cauză pot aplica separat și pot beneficia fiecare în parte de un ajutor de minimis, așa cum a fost descris mai sus, având în vedere respectarea tuturor cerințelor din ghidul solicitantului, inclusiv anexele sale.

26. La momentul depunerii cererii de finanțare, sediul/ punctul de lucru întrunește condițiile de eligibilitate, însă în momentul implementării firma își mută punctul de lucru sau deschide unul nou care să corespundă creșterii activității în urma proiectului (spații pentru echipamente IT, personal mai numeros, etc ). Se poate ? Operațiunea se poate interpreta ca fiind de natură să nu mai respecte condițiile de eligibilitate (la momentul cererii de finantare, activitățile trebuie să fie autorizate la sediu/ punct de lucru)?

Fiecare situație privind mutarea locului de implementare în perioada de implementare și monitorizare a proiectului va fi analizată punctual la momentul respectiv, din perspectiva necesității și oportunității acesteia. Nu vor fi acceptate situații în care solicitantul să își creeze alte avantaje economice ca urmare a implementării proiectului, altele decât cele oferite de digitalizarea activității economice, așa cum va fi reflectată în Studiul de fezabilitate digitală.

27. Ce criterii/ condiții trebuie să întrunească specialistul/ echipa de specialiști care va întocmi Studiul de fezabilitate digitală – pentru proiectele ce se vor depune în cadrul apelului de proiecte PR/NE/2023/PI2/RSO1.2/1 – DIGITALIZARE IMM? Există anumite documente pe care trebuie să le atașeze specialistul IT care va întocmi acest studiu de fezabilitate digitală?

Selectarea consultantului IT care va întocmi Studiul de fezabilitate digitala se face de către Beneficiar, pe baza unor cerințe prin care acesta se va asigura ca serviciile de consultanță pe care le va achiziționa vor conduce la întocmirea unei documentatii de cea mai bună calitate, în conformitate cu conținutul cadru anexă la Ghidul solicitantului, care să reflecte situația reală și nevoile de digitalizare ce pot fi concretizate într-un proiect de investiții finanțabil în cadrul apelului.
Printre acestea, firma selectată va trebui să aibă autorizat domeniul de activitate CAEN 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației și să dovedească faptul că posedă experiența și resursele necesare pentru prestarea serviciilor respective. Documente doveditoare vor putea fi solicitate de către Beneficiar, în măsura în care acesta consideră că sunt necesare.
Menționăm, de asemenea, faptul că soluțiile informatice recomandate de către consultantul IT în cadrul Studiului de fezabilitate digitală, nu vor putea furnizate tot de către acesta, pentru realizarea investițiilor ce vor fi finanțate în cadrul proiectului.

29. Aplicațiile software pe baza de abonament lunar / anual sunt eligibile? Daca da, acestea sunt eligibile doar pe perioada de implementare sau și pe perioada de sustenabilitate de 3 ani de la finalizarea implementării proiectului?

Cheltuielile cu aplicațiile software pe bază de abonament lunar/ anual sunt eligibile doar pe perioada de implementare a proiectului. Ca urmare, acest tip de cheltuială este recomandabil a fi incluse în categoria cheltuielilor indirecte, în conformitate cu subcapitolul 5.3.4. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte, respectiv cu Anexa 18 – Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile.

30. Ce tipuri de cheltuieli pot fi incluse la categoria 9: Achiziția de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare a proiectului (pag.24).

„Cloud computing” este un tip de serviciu prin care se pune la dispoziția utilizatorului, la cerere, resurse hardware și software (localizate în unități de infrastructură specializate denumite generic „centre de date”), în special pentru stocarea și/ sau prelucrarea datelor, fără implicarea directă și activă a utilizatorului în gestionarea acestora. Plata acestui tip de servicii se face pe măsură ce se utilizează, în urma unui abonament prin care se stabilesc condițiile în care utilizatorul folosește aceste servicii. Nevoile concrete ale unui solicitant de finanțare pentru un astfel de serviciu sunt identificate în cadrul Studiului de fezabilitate digitală (SFD).
Cheltuielile aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing sunt eligibile doar pe perioada de implementare a proiectului și sunt incluse în categoria cheltuielilor indirecte.

31. Dispozitive IoT cum sunt scannerele orale utilizate pentru scanarea intraorala digitală în scopul captării şi redării computerizate a amprentei digitale a dinților sunt eligibile?

Da, cu condiția ca acestea să fie identificate ca necesitate în cadrul SFD.

32. Achiziția unui ERP în cadrul unei companii care are puncte de lucru și în afara Regiunii Nord-Est este eligibila prin acest program? Daca da, în ce condiții?

Soluțiile hardware și software (inclusiv ERP), achiziționate în cadrul apelului “Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale”, nu pot fi utilizate decât pentru gestionarea activității economice desfășurate la puncte de lucru situate în Regiunea Nord-Est.

33. Achiziția de imprimante 3D care funcționează împreună cu scannerele intraorale și software CAD/ CAM în vederea digitalizării procesului serviciilor dentare sunt eligibile?

Da, cu condiția ca acestea să fie identificate ca necesitate în cadrul SFD.

34. Ce reprezintă IoT (Internet of Things)?

Internetul Lucrurilor (IoT) include obiecte sau dispozitive care sunt echipate cu senzori, acționare și conectivitate pentru a colecta și schimba date, caracterizate prin:
• Conectivitate: Dispozitivele IoT utilizează diverse tehnologii de comunicație, cum ar fi Wi-Fi, Bluetooth, rețele celulare și rețele cu largă acoperire și consum redus de energie (LPWAN), pentru a se conecta la internet și la alte dispozitive.
• Procesarea datelor: Datele colectate de pe dispozitivele IoT sunt adesea prelucrate în cloud sau in zona de lucru, pentru a extrage informații semnificative. Această prelucrare a datelor poate implica analiză, învățare automată și inteligență artificială.
• Interfață cu utilizatorul: Sistemele IoT includ adesea interfețe cu utilizatorul, cum ar fi aplicații mobile sau platforme web, pentru a permite utilizatorilor să interacționeze cu dispozitivele lor IoT și să le controleze.
• Automatizare și control: IoT permite automatizarea și controlul dispozitivelor, făcând posibilă monitorizarea și gestionarea acestora de la distanță.
Specialiștii TIC, cu sprijinul cărora va fi elaborat Studiul de fezabilitate digitală, vor fi în măsură să decidă dacă respectivele elemente pot fi sau nu încadrate în categoria IoT

35. Exemple de echipamente din domeniul medical care se integrează tehnologiilor IoT.

Internetul Lucrurilor (IoT) are o gamă largă de aplicații în domeniul medical, care pot aduce îmbunătățiri semnificative în diagnostic, tratament și monitorizare. Câteva exemple de utilizare a IoT în medicină, ar putea fi:
1. Dispozitive de monitorizare a sănătății: Dispozitivele wearable, cum ar fi ceasurile inteligente sau brățările de fitness, sunt adesea utilizate pentru monitorizarea semnelor vitale, cum ar fi ritmul cardiac, tensiunea arterială, nivelul de activitate fizică și calitatea somnului. Datele colectate pot fi transmise către medici sau pacienți pentru monitorizare și analiză.
2. Sisteme de monitorizare la distanță: Pentru pacienții cu afecțiuni cronice sau în vârstă, sistemele IoT pot permite monitorizarea la distanță a parametrilor vitali și a stării de sănătate. Aceasta poate ajuta la detectarea precoce a problemelor și la intervenția rapidă.
3. Piluliere inteligente: Aceste dispozitive ajută pacienții să își urmărească programul de administrare a medicamentelor și le pot trimite notificări pentru a le reaminti să ia medicamentele prescrise.
4. Echipamente medicale inteligente: Dispozitive medicale precum tensiometrele, termometrele sau pompele de insulină pot fi conectate la IoT pentru a permite pacienților și medicilor să monitorizeze și să gestioneze datele mai eficient.
5. Monitorizarea pacienților în spital: Sistemele IoT pot ajuta la monitorizarea continuă a pacienților internați în spital, pentru a detecta schimbări semnificative în starea lor de sănătate. Aceasta poate ajuta la reducerea erorilor medicale și la îmbunătățirea calității îngrijirii.
6. Telemedicină: IoT facilitează telemedicina, permițând pacienților să aibă consultații medicale la distanță prin intermediul videoclipului sau al altor mijloace de comunicare online.
7. Gestionarea eficientă a stocurilor de medicamente: Sistemele IoT pot ajuta farmaciile și spitalele să monitorizeze stocurile de medicamente și să trimită automat alerte pentru reumplerea stocurilor.
8. Instrumente de diagnosticare inteligente: Dispozitive IoT pot ajuta la colectarea și analiza datelor pentru diagnosticarea mai precisă a afecțiunilor, cum ar fi diabetul sau bolile cardiace.
9. Monitorizarea epidemii și a sănătății publice: Datele colectate prin dispozitive IoT pot ajuta autoritățile de sănătate să monitorizeze epidemii, să prevină răspândirea bolilor și să răspundă mai eficient la amenințări la adresa sănătății publice, cum ar fi sisteme de urmărire a sterilizării instrumentarului medical utilizat, sau de gestionare a programărilor și pacienților, etc.
Pot fi enumerate și echipamente/ sisteme care nu pot fi considerate ca facând parte din categoria IoT, nefiind deci eligibile pentru finantare in cadrul apelului, cum ar fi aparatura radiologică (scanner intraoral, aparatură pentru radiografii digitale, etc), dispozitive de albire dentară, ș.a.
În principiu, în cadrul acestui apel de proiecte, nu se finanțează utilaje, mașini, instalații și echipamente de lucru, altele decât cele din categoria hardware TIC și aferente acestora.
Specialiștii TIC, cu sprijinul cărora va fi elaborat Studiul de fezabilitate digitală, vor fi în măsură să decidă dacă respectivele elemente pot fi sau nu încadrate în categoria IoT.

36. O societate care nu are cod CAEN 6206 poate întocmi SFD (Studiu de fezabilitate digitală) dacă își autorizează această activitate economică (declarată la ONRC) în acest moment?

Studiul de fezabilitate digitală trebuie întocmit de o firmă care are autorizat codul CAEN 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației și are competențele și experiența necesară pentru a desfașura aceasta activitate (simpla autorizare a codului CAEN nu este suficientă, deoarece întocmirea unui SFD fară profesionalism și fără cunoștințe de specialitate aprofundate în domeniul IT precum și în domeniul în care business-ul respectiv își desfășoară activitatea, poate conduce la respingerea cererii de finanțare cu consecințe legale și financiare negative pentru părțile implicate). Decizia cu privire la desemnarea consultantului (atât cel care întocmește SFD, cât și cel care întocmește Cererea de finanțare) aparține în totalitate solicitantului, însă consecințele contractării acestor servicii cu firme care nu dețin competențele și expertiza necesare, pot conduce, în ultimă instanță, către respingerea Cererii de finanțare sau către implementarea cu dificultate a investiției propuse care atrage pierderi financiare semnificative pentru beneficiar.

37. Un operator economic poate realiza atât consultanța în elaborarea cererii de finanțare, cât și studiul de fezabilitate digital (SFD), dacă are autorizat codul CAEN 6202 și are competențele și experienta necesară? În bugetul proiectului se poate ca două din liniile acestuia să fie execute de un singur prestator?

Da, în situația în care potențialul solicitant decide contractarea ambelor tipuri de servicii de consultanță cu aceeași firmă, cheltuielile aferente celor doua contracte individuale încheiate, trebuie decontate în conformitate cu liniile bugetare aferente.

38. Există o listă a firmelor care întocmesc Studii de fezabilitate digitală (SFD) pentru solicitanții eligibili selectați în cadrul acestui apel? Care sunt pașii care ar trebui urmați în vederea elaborării SFD?

Pașii care trebuie parcursi de solicitantii selectati sunt:
Pasul 1. Elaborarea Studiului de Fezabilitate Digitală (document obligatoriu la depunerea cererii de finanțare). Conform Ghidului Solicitantului, acest studiu poate fi elaborat fie de către un Hub de Inovare Digitală European (EDIH) cum ar fi Digital Innovation Zone (DIZ), fie de către un furnizor de servicii de consultanță tehnică specializat în TIC. Furnizorul de servicii de consultanță tehnică specializat în TIC trebuie să aibă autorizat domeniul de activitate „Cod CAEN 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației”.
Acest document tehnico-economic care trebuie întocmit în conformitate cu modelul orientativ prezentat în Anexa nr. 5 la Ghidul solicitantului, reflectă analiza situației curente a societății din punct de vedere al digitalizării și propune soluții concrete de digitalizare, constând în achiziția de software și hardware necesare desfășurării activității într-un mod mai performant și mai eficient. Pentru informații suplimentare referitoare la aceste aspecte vă rugăm să consultați Ghidul Solicitantului.
Pasul 2. Întocmirea documentației de finanțare (formularul cererii de finanțare și anexele la aceasta) în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului. 

39. În cazul unei firme cu activitate în domeniul publicității se dorește achiziționarea și a unui kit de transmisie live streaming pe canale precum Facebook si YouTube, compus din camere video, router, video mixer, laptop și periferice precum căști și microfoane. Procesele de business actuale presupun interacțiunea cu publicul prin intermediul canalelelor digitale (Facebook și Youtube), iar implementarea unui astfel de kit ar eficientiza și digitaliza procesul de producție material publicitar versus procesul actual în care o parte din activități se desfășoară analog sau cu instrumente uzate moral. Echipamentele și soluțiile digitale sunt esențiale pentru modernizarea și eficientizarea modului în care firma interacționează și comunică cu publicul său, contribuind la o prezență digitală mai puternică și la o experiență îmbunătățită pentru clienți. Este considerată achiziție de utilaje și echipamente pentru activitatea economică sau poate fi considerată ca investiție în digitalizarea proceselor de business având în vedere publicul țintă prin canalele digitale targetate?

Așa cum este descrisă, investiția este utilizată în mod direct pentru producția de material publicitar. Tehnologiile digitale DESI 2019 nu sunt utilizate în urma implementării proiectului și, ca urmare, acesta nu contribuie la obiectivele apelului de proiecte.

40. Pentru o firmă cu activități de publicitate outdoor, achiziția unui Panou LED OOH digital tip ecran LED de mari dimensiuni, dotat cu sistem de camera counting, un soft performant, certificat GDPR, care permite să contorizeze traficul și fluxul de mişcare dintr-o anumită zonă (o soluție digitală care monitorizează în timp real indicatori legați de impactul materialelor publicitare difuzate asupra publicului țintă) este considerată achiziție de utilaje și echipamente pentru activitatea economică? Acest panou face parte integrantă dintr-un ecosistem digital, care conține research demografic, kit hardware (PC, Camera, Router, priza smart), access în platformă software specifică. Menționăm că nu poate fi achiziționat doar ecosistemul digital. Printr-un astfel de sistem integrat, se îmbunătățește interacțiunea cu publicul și eficiența campaniilor publicitare outdoor, versus procesul actual de lucru în care impactul și eficiența nu se pot măsura decât prin interviuri.

Așa cum este descrisă, investiția este utilizată în mod direct pentru activitatea de publicitate. Tehnologiile digitale DESI 2019 nu sunt utilizate în urma implementării proiectului și, ca urmare, acesta nu contribuie la obiectivele apelului de proiecte. Dacă s-ar fi putut achiziționa separat, ecosistemul digital ar fi putut fi considerat o investiție în digitalizare.

41. Pentru o firmă care are ca activitate servicii tip afterschool și activități educaționale și de petrecere a timpului liber pentru copii, se dorește achiziționarea unui sistem tip o platformă interactivă de jocuri la scară mare, care transformă orice suprafață plană într-o zonă de joc multi-tactilă, încurajând mișcarea activă și socializarea prin povești tip joc. Componente ale Sistemului: Include senzori tactili cu detecție laser sigură, un proiector adaptat spațiului (recomandat de furnizorul AV), un server media cu jocuri și un sistem de operare ușor de utilizat, cablu de date PoE și o mini-tastatură wireless pentru instalare și configurare simplă. În contextul achiziționării acestei platforme interactive de jocuri pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor, cum ar trebui clasificată această achiziție: ca investiție în utilaje și echipamente pentru activitatea economică directă a companiei sau ca investiție în digitalizarea proceselor de business, având în vedere angajarea publicului țintă prin canalele digitale specifice?

Asa cum este descrisa, investitia contribuie la digitalizarea activitatii firmei, in masura in care in urma implementarii proiectului, vor fi utilizate tehnologii DESI prin care se va contribui la atingerea obiectivelor apelului.

42. Cum interpretăm indicele DESI 1 (Mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în activitatea profesională) în situația în care în companie sunt si persoane contractate sub alte forme diferite de cele al contractului de muncă: contracte de colaborare, contracte de drepturi de autor, contracte de internship, etc? Ne raportăm strict la numărul de salariați din REVISAL la zi?

Prin persoanele angajate se înțelege persoanele înregistrate in REVISAL, la data întocmirii SFD.

43. În situația companiilor anumitor companii (din producție, pază și protecție, de exemplu) , un procent consistent de angajați sunt de tipul blue-collar (personal mai puțin calificat, care lucrează pe teren sau în secția de producție). a) Cum interpretăm indicele DESI? Ne raportăm la numărul total de angajați sau doar la personalul TESA? b) În situația în care ne raportăm la numărul total de angajați, utilizarea de computere cu acces la internet pentru personalul din producție (de exemplu) poate fi demonstrate prin amplasarea unui computer în secție la care au acces mai mulți angajați, sau trebuie ca fiecare angajat să aibă câte un computer individual?

a) Raportarea se face la numărul total de angajați.
b) Nu este nevoie de o relație directa intre numărul de dispozitive conectate la Internet si numărul de angajați, însă, când utilizarea acestei tehnologii digitale nu poate fi demonstrata prin raportul direct, este necesara descrierea modului in care se face accesul la aceste dispozitive pentru un număr de angajați reprezentând mai mult de 50% din numărul lor total.

44. În categoria de hardware IT se pot include echipamente hardware specific domeniului de activitate, respectiv senzori IoT (pentru domeniul producției), periferice sistem înregistrări sau streaming live video pentru domeniul producției media (kit streaming, microfoane, mixer audio, etc), ecrane video display pentru domeniul publicității, kit AR/ VR pentru activități educaționale, scanere dentale pentru domeniul tehnicii dentare, etc, în condițiile în care în prezent activitățile specifice se desfășoară într-o manieră mai puțin digitalizată (intervenție umană pentru verificare – monitorizare – colectare date și interpretare) iar implementarea soluțiilor software IT impune ca utilă și introducerea acestor echipamente hardware? Practic facem digitalizarea avansată a proceselor de business ale companiei

Unele dintre echipamentele enumerate mai sus pot face parte din categoria echipamentelor hadware eligibile, altele nu. Definitorie pentru includerea sau nu in categoria echipamentelor eligibile este prevederea următoare din Ghidul solicitantului: „Achiziția de utilaje și echipamente pentru activitatea economică a firmei nu este eligibilă.” In plus, referința soluției digitale din care fac parte echipamentele respective la tehnologiile digitale cu care sunt măsurate rezultatele proiectului poate oferi indicii in plus.
Recomandare este ca, in situații specifice care ar putea crea suspiciuni de neeligibilitate, sa ne adresați întrebări punctuale, detaliate, la info@adrnordest.ro.

45. În categoria dispozitivelor mobile cu acces la internet intră echipamente de tipul tablete, telefoane mobile, brățări inteligente, etc și /sau laptop-uri?

Da.

46. La înscrierea în platforma chestionar, clientul a menționat un cod CAEN (eligibil) pentru proiectul de digitalizare. În urma analizei s-a identificat că de fapt proiectul de digitalizare se va derula pe un alt cod CAEN (eligibil si autorizat înainte de 03.01.2023). Este vreo problemă?

Nu.

47. Unele companii au activitate si fluxuri complexe care se doresc a fi digitalizate. De exemplu, activitatea de vânzare (CAEN specific comerț) va fi digitalizata prin introducerea unui CRM și magazine online, activitatea de producție (CAEN specific producție) prin ERP și alte echipamente hardware, etc. Toate codurile CAEN sunt autorizate înainte de 03.01.2023 si eligibile. a) Putem realiza proiectul pe mai multe coduri CAEN? Ce cod CAEN vom trece in MySMIS? b) Daca codul CAEN de producție e autorizat pe o locație iar cel de comerț pe alta locație (ambele eligibile), putem avea 2 locații de implementare?

a) Proiectul se poate realiza pe mai multe coduri CAEN. Toate codurile CAEN eligibile aferente activităților economice desfășurate de solicitant si care fac obiectul digitalizării trebuie introduse in MySMIS.
b) Pot exista mai multe locații de implementare, cu condiția ca acestea sa respecte condițiile de eligibilitate din Ghidul solicitantului.

48. Se ia în calcul prelungirea termenului de depunere a proiectelor în MySMIS după data de 06.01.2023? O parte din companii (experți, furnizori IT, etc) nu lucrează în perioada sărbătorilor și riscăm o suprapunere a proiectelor pe final de perioadă de depunere.

Da. Apelul este deschis în perioada 06.11.2023, ora 10:00 – 15.02.2024, ora 10:00.

49. a) Sunt eligibile achiziționarea unor sisteme de plata integrate(in zona de IoT), pentru spalatorii auto self-service care sa realizeze atat plata si distribuirea jetoanelor cat si comunicarea cu un sistem contabil in cloud pentru transmiterea datelor ? b) Este eligibila achizitionarea de sisteme de supraveghere video integrate cu stocare cloud și care utilizeaza sisteme AI pentru a îmbunătăți supravegherea video în cadrul unei locații de implementare ? c) Este eligibila achiziționarea unei imprimante 3D integrata cu tehnologii IoT, cu software integrat, în scopul realizarii unor subcomponente de echipamente ?

a) DA
b) DA
c) Nu înțelegem legătura tehnologiilor IoT cu imprimanta 3D și ar trebui o descriere a modului în care imprimanta 3D este integrată în procesul de realizare a subcomponentelor precum și natura acestor subcomponente.

50. Sunt eligibile următoarele sisteme electronice: a) Panou electric comanda pista de spalare (controleaza grupul de pompare si dozare, cu comanda panou touch screen cu posibilitatea de presetare si configurare a programelor de spalare(frecventa,timpi, faze de spalare), Cutie comanda pista de spalare - cu sistem de plata si managment pista de spalare. b) Soft de monitorizare de la distanta,control si contabilitate pentru statia de spalare, instalat in computer industrial, Placi de baza pentru adaptare aspiratoare la tehnologia card de fidelizare RFID, Sistem supraveghere cu camere video. c) Aspirator tapiterie cu spuma uscata (cu sistem de plata si actionare self service cu card de fidelizare RFID si jeton cu conexiune seriala la softul de monitorizare online), Curatator automat presuri (cu sistem de plata si actionare self service cu card de fidelizare RFID si jeton cu conexiune seriala la softul de monitorizare online), Cosmetizare / retehnologizare exterioara statie de spalare self service si camera tehnica (acestea vor putea fi programate / folosite de la distanta)

a) DA, dacă este comandat digital.
b) DA.
C) NU.

51. Dacă solicitantul, întreprindere eligibilă selectată nu are angajați, toată activitatea economică zilnică/lunară (comercial, relația cu clientii, mentenanță echipamente etc.) fiind coordonată de către administrator, având în vedere criteriile 1 si 4 din grila de Tehnologii Digitale definite conform DESI 2019 (1. Mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în activitatea profesională; 4. Mai mult de 20% dintre persoanele angajate folosesc dispozitive mobile cu conexiune la internet), numărul de persoane de referință pentru proiect este 1 (unu)?

Administratorul societății poate fi considerat angajat, dacă acesta desfășoara activități în cadrul firmei și aceasta nu are salariați.

52. Pentru procesele de Retehnologizare exterioara statie de spalare self service si camera tehnică, structura care asigură o vizibilitate sporită prin elemente de imagine și tehnice (led semnalizare), este o cheltuială eligibilă? (acestea apar in studiul de fezabilitate digita realizat, dar vrem sa ne asiguram ca sunt asimilate sau nu cheltuielor eligibile)

Prin acest apel nu se finanteaza Retehnologizarea proceselor firmei, ci cel mult componenta de digitalizare a acesteia. Pentru a raspunde mai concret la intrebare, ar trebui sa stim despre ce structura este vorba si care sunt elementele care asigura vizibilitatea (ce anume se doreste a fi vizualizat cu ajutorul acestor elemente?).

53. Solicitantul poate achiziționa, în cadrul proiectului de digitalizare propus, echipamente aferente unui criteriu DESI 2019 deja îndeplinit?

Da. Utilizarea tehnologiilor DESI se analizează în legatură cu soluția digitală din care fac parte echipamentele respective, iar eligibilitatea acestora nu este condiționată de utilizarea unei tehnologii DESI noi.

54. Sunt eligibile multifuncționalele, imprimantele sau Dvd writer? Dacă nu sunt eligibile de sine stătătoare, sunt eligibile ca periferice atașate unui calculator?

Soluțiile de digitalizare propuse în cadrul SFD pot include și periferice de tipul celor enumerate de dumneavoastră.

55. Ce este un soft ERP (Enterprise Resource Planning)? La ce criteriu DESI 2019 se încadrează ERP?

ERP (Enterprise Resource Planning) reprezintă o categorie de software și sisteme integrate care sunt utilizate în cadrul unei organizații pentru gestionarea eficientă a resurselor și a proceselor sale. În contextul digitalizării, ERP devine o parte esențială a strategiei organizaționale pentru consolidarea și optimizarea operațiunilor.
Principalele caracteristici ale unui sistem ERP în domeniul digitalizării includ:
1. Integrare a proceselor: ERP integrează diverse funcționalități și procese de afaceri într-un singur sistem. Acest lucru permite o colaborare mai bună între diferitele departamente și funcții ale unei organizații.
2. Centralizarea datelor: ERP adună date din toate domeniile organizației și le stochează într-o bază de date centrală. Acest aspect este crucial pentru asigurarea consistenței și corectitudinii datelor.
3. Automatizare: ERP oferă automatizare pentru procese complexe și repetitive, contribuind astfel la eliminarea erorilor umane și la eficientizarea activităților organizației.
4. Accesul la informații în timp real: Sistemele ERP permit accesul la date în timp real, ceea ce înseamnă că decidenții organizației pot lua decizii mai rapide și mai informate.
5. Mobilitate: ERP modern integrează funcționalități mobile, permițând utilizatorilor să acceseze informații și să își îndeplinească responsabilitățile de la distanță, folosind dispozitive mobile.
6. Analize și raportare avansată: ERP furnizează instrumente puternice pentru analizarea datelor și generarea de rapoarte. Acest lucru este esențial pentru luarea deciziilor bazate pe date.
7. Securitate: Sistemele ERP includ adesea funcționalități de securitate avansate pentru a proteja datele organizației împotriva accesului neautorizat.
In functie de modul in care este implementat, acesta poate utiliza una sau mai multe dintre tehnologiile DESI, acest lucru rezultand din SFD.

56. Care sunt "funcțiile complexe" din criteriul DESI referitor la website?

Un website cu funcții complexe se referă la o platformă online care oferă o varietate extinsă de funcționalități și caracteristici avansate pentru utilizatori. Aceste funcții pot varia în funcție de natura site-ului și de scopul său. Iată câteva elemente comune care pot face un website să fie considerat cu funcții complexe:
1. Interfață utilizator avansată (UI): Un design interactiv și intuitiv care permite utilizatorilor să navigheze ușor și să acceseze informațiile sau serviciile dorite.
2. Funcționalități personalizate: Capacitatea de a oferi conținut sau servicii personalizate în funcție de preferințele și comportamentul utilizatorilor.
3. Integrare cu alte platforme sau servicii: Posibilitatea de a se conecta și a interacționa cu alte servicii sau aplicații online, cum ar fi rețelele de socializare, sistemele de plată, API-uri externe etc.
4. Securitate avansată: Protecția datelor utilizatorilor, securitatea tranzacțiilor și implementarea altor măsuri de securitate pentru a asigura confidențialitatea și integritatea informațiilor.
5. Performanță și viteză: Un website cu funcții complexe trebuie să fie rapid și eficient pentru a oferi o experiență plăcută utilizatorilor.
6. Funcționalități de colaborare: Capacitatea de a permite utilizatorilor să colaboreze, să partajeze informații și să lucreze împreună în timp real.
7. Gestionare a conținutului: Un sistem puternic de gestionare a conținutului care permite actualizări rapide și ușoare ale informațiilor de pe site.
8. Analize și rapoarte: Instrumente pentru colectarea și analizarea datelor privind utilizarea site-ului, pentru a îmbunătăți performanța și a oferi o experiență mai bună utilizatorilor.
9. Adaptabilitate la dispozitive multiple: Un design responsiv care se adaptează la diferite dimensiuni de ecrane și dispozitive pentru a asigura o experiență coerentă pe desktop, tabletă și mobil.
10. Sistem de gestionare a utilizatorilor: Capacitatea de a gestiona și monitoriza utilizatorii, inclusiv autentificare securizată, permisiuni și profiluri personalizate.
Acestea sunt doar câteva exemple, iar complexitatea unui website poate varia în funcție de industrie, scop și cerințele specifice ale proiectului.

57. În ce constă "procesarea automata" din criterul DESI referitor la facturi (e-factura)?

Acest criteriu presupune utilizarea platformei RO e-Factura. Sistemul Ro e-Factura este un sistem electronic implementat de autoritățile fiscale din România pentru a facilita procesul de emitere și gestionare a facturilor electronice. Pentru a utiliza Ro e-Factura, trebuie să asigurați că facturile electronice emise respectă cerințele fiscale, inclusiv formatul XML specific, semnarea electronică și altele. Un program de facturare trebuie sa fie capabil să genereze facturi electronice conforme cu cerințele sistemului electronic de emitere a facturilor. Se pot utiliza servicii online de facturare electronică care sunt compatibile cu Ro e-Factura. Exista mai multe opțiuni disponibile pe piață pentru a emite facturi electronice conform standardelor și cerințelor fiscale, compatibile cu RO e-Factura.

58. Ce reprezintă "complexitatea ridicată sau medie" din criteriul DESI referitor la servicii CC (Cloud Computing)?

Un consultant IT, vă poate furniza informațiile necesare în legatură cu acest subiect. Noi vă putem da doar cateva exemple:

Servicii CC de complexitate medie pot fi:

 • Servicii de găzduire web: Aceste servicii oferă spațiu de stocare și infrastructură pentru găzduirea site-urilor web, blogurilor și aplicațiilor web. Ele sunt potrivite pentru site-uri mici și mijlocii.
 • Servicii de bază de date gestionate: Acest tip de serviciu oferă o platformă de baze de date gestionate pentru stocarea și gestionarea datelor. Ele pot include baze de date relaționale, NoSQL sau baze de date NewSQL.
 • Gestionarea identității și accesului (IAM): Serviciile de IAM permit organizațiilor să gestioneze identitățile utilizatorilor și accesul la resursele cloud. Ele asigură securitatea și controlul asupra resurselor.
 • Servicii de monitorizare și analiză a performanței: Aceste servicii permit monitorizarea și analiza performanței aplicațiilor și a infrastructurii cloud pentru a asigura eficiența și fiabilitatea acestora.
 • Gestionați servicii de backup și recuperare: Pentru asigurarea continuității afacerii, serviciile de backup și recuperare a datelor pot oferi o soluție de backup a datelor în cloud.
 • Servicii de analiză a datelor și rapoarte: Acestea includ instrumente de vizualizare și raportare a datelor pentru a transforma datele brute în informații utile și pentru a genera rapoarte și analize.
 • Servicii de colaborare și comunicații: Platformele de colaborare în cloud oferă instrumente pentru comunicații, partajarea fișierelor și colaborarea la distanță, cum ar fi servicii de e-mail, chat și suite de productivitate.
 • Servicii de gestionare a contabilității și finanțelor: Soluțiile de cloud pentru gestionarea contabilității permit întreprinderilor să urmărească și să gestioneze aspecte financiare, cum ar fi facturarea, gestionarea bugetului și raportarea financiară.
 • Gestionarea resurselor umane (HR): Aplicațiile de HR în cloud permit gestionarea datelor și proceselor legate de resursele umane, inclusiv recrutarea, administrarea personalului și gestionarea performanței.
 • Servicii de gestiune a relațiilor cu clienții (CRM): Soluțiile de cloud CRM facilitează gestionarea relațiilor cu clienții, vânzarea, marketingul și asistența pentru clienți.

Servicii CC de complexitate ridicată:

 • Servicii de infrastructură ca serviciu (Infrastructure as a Service – IaaS): Aceste servicii oferă resurse IT virtuale, precum mașini virtuale, rețele și stocare, care permit organizațiilor să-și construiască propriile medii virtuale în cloud.
 • Platforme ca serviciu (Platform as a Service – PaaS): PaaS oferă un mediu de dezvoltare și găzduire pentru dezvoltatorii de software pentru a crea, testa și implementa aplicații fără a se preocupa de gestionarea infrastructurii de bază.
 • Servicii de analiză și învățare automată (Machine Learning): Aceste servicii oferă instrumente de învățare automată și analiză a datelor pentru dezvoltarea de modele și soluții bazate pe inteligență artificială.
 • Servicii de analiză a datelor și big data: Pentru analizarea și gestionarea datelor la scară mare, serviciile de cloud big data oferă instrumente pentru procesarea și analiza eficientă a datelor mari.
 • Servicii de gestionare a continuității afacerii: Pentru a asigura disponibilitatea serviciilor, serviciile de cloud pentru gestionarea continuității afacerii oferă opțiuni de backup, recuperare în caz de dezastru și redundanță la nivel înalt.
 • Securitate avansată și servicii de conformitate: Serviciile de securitate în cloud oferă soluții avansate de securitate cibernetică și instrumente pentru conformitatea cu reglementările și standardele de securitate.
 • Servicii de rețea avansate: Acestea includ soluții de rețea definite de software (SDN), gestionarea traficului și balansarea sarcinii pentru a asigura o conectivitate sigură și scalabilă.
 • Gestionarea identității și accesului (IAM): Serviciile IAM oferă funcționalități avansate pentru gestionarea identităților și accesului la resursele cloud, asigurând controlul și securitatea adecvată.
 • Servicii IoT (Internet of Things): Pentru implementarea și gestionarea dispozitivelor IoT și a datelor generate de acestea, serviciile IoT din cloud oferă platforme puternice.
 • Soluții de containerizare și orchestration: Pentru gestionarea și implementarea eficientă a containerelelor, serviciile de cloud oferă platforme precum Kubernetes.
 • Servicii de analiză a datelor în timp real: Aceste servicii permit analiza datelor în timp real, fiind utile pentru monitorizarea și luarea de decizii în timp real.
59. Caracteristicile tehnice minimale pentru echipamentele care urmează a fi achiziționate prin proiect vor fi menționate în SFD?

Da, acestea fiind necesare pentru a fi preluate în cererea de finanțare.

60. Pentru un lanț de farmacii este necesară scanarea tuturor cutiilor de medicamete, în conformitate cu cerințele sistemului SNVM (Sistemul European de Verificare a Medicamentelor). Cu ajutorul acestui sistem, pentru orice cutie de medicamente scanată la eliberare, se verifică autenticitatea într-un sistem național de repertorii. În momentul de față, produsele farmaceutice sunt introduse manual de către farmacist în sistem, activitate efectuată imediat dupa recepția acestora în farmacie. Soluția propusă pentru automatizare se compune din componenta: - Hardware: scanner, modul de comunicatii, bandă transportoare și braț robotizat de manipulare a produsului farmaceutic; - Software: integrarea cu soluția ERP existentă la acest moment în farmacie. Practic sistemul preia produsul, îl transportă într-un scannern unde este identificat (prin codul unic de identificare), se înregistrează automat cu ERP-ul existent apoi, în momentul vânzării prin scanare produsul este decomisionat din sistemul național. Pentru automatizarea procesului, am identificat o soluție care preia produsele, le transporta intr-un scanner, identifica automat codul unic al produsului, efectueaza înregistrarea automată în sistem prin integrarea cu ERP-ul existent. De asemenea, in momentul vanzarii, scaneaza produsul si efectueaza automat - decomisionarea produsului din sistemul national. Utilizarea acestei soluții va duce la reducerea timpului utilizat pentru recepția produselor și generarea rapoartelor de către farmacistii angajați.

Eligibile sunt:
– Soluția hardware compusă din scanner și modulul de comunicații.
– Soluția software pentru integrarea cu soluția ERP existentă.

61. Se pot achizitiona echipamente/ dotari/ active necorporale doar din categoria mijloace fixe ( bunuri cu valoare mai mare de 2500 lei fara tva)? Sau se pot achizitiona si echipamente/ dotari din categoria obiectelor de inventar?

În cadrul acestui apel sunt eligibile si echipamente/ dotari din categoria obiectelor de inventar, atata vreme cat fac parte din solutia de digitalizare conform SFD.

62. La data depunerii chestionarului aveam 2 puncte de lucru pe care doream digitalizare iar acum inainte de depunere plan de afaceri avem 3 puncte de lucru. Le putem digitaliza pe toate 3?

In situatia in care cel de-al 3-lea punct de lucru respecta conditiile de eligibilitate mentionate in Ghidul Specific, da, chiar daca nu l-ati indicat in cadrul chestionarului.

63. Solicitantul eligibil selecționat execută transmisii video live la sediul clienților. Care este puctul de lucru/locația de implementare a proiectului, daca digitalizarea se efectuează în special pentru aceste servicii?

Pentru codurile CAEN autorizate la terti, locul de implementare este considerat sediul social sau un alt punct de lucru indicat de solicitant.

64. Se poate aplica și pe terțe coduri CAEN ce nu au fost menționate în cadrul chestionarului în baza căruia a fost efectuată Preselecția?

Da, atâta vreme cât acele CAEN-uri respectă condițiile de eligibilitate menționate în Ghidul Specific.

65. Perifericele de tip camere de filmat si supraveghere perimetrale integrate intr-un sistem digital sunt eligibile intr-un proiect de Digitalizare?

Da.

66. Cam in cat timp estimati ca se vor evalua proiectele depuse, respectiv vom sti dacă cererea de finanțare a proiectului a fost aprobată/ sau nu?

Proiectele se evalueaza pe masura transmiterii acestora, nu se asteapta depunerea tuturor proiectelor pentru a demara etapa de evaluare. Imediat ce veti parcurge etapa de evaluare tehnica si financiara (care poate contine si etape de clarificari), veti sti daca proiectul este acceptat la finantare sau nu.

67. Un cod CAEN autorizat recent , care a generat si un nou punct de lucru, dar care va avea o pondere destul de mare în cifra de afaceri începând cu anul viitor, se poate include în acest proiect?

Acest apel de proiecte vizeaza digitalizarea activitatilor deja existente, nu a activitatilor noi. In anul 2024 va fi lansat un nou apel P2 Digitalizare IMM pe care veti putea depune proiect pentru noua activitate.

68. In cazul in care se va intampla pe parcursul perioadei de implementare si monitorizare sa intervina o situatie, iar societatea va fi nevoita sa isi modifice locul de implementare a proiectului (dacă este microîntreprindere - mediul urban), noul loc fiind deschis dupa 3.1.2023, va fi o problema?

Fiecare situatie privind mutarea locului de implementare in perioada de implementare si monitorizare a proiectului va fi analizata punctual la momentul respectiv, din perspectiva necesitatii si oportunitatii acesteia.
Nu vor fi acceptate situatii in care solicitantul sa isi creeze alte avantaje economice ca urmare a implementarii proiectului, altele decat cele oferite de digitalizarea activitatii economice, asa cum va fi reflectata in Studiul de fezabilitate digitala.

69. Echipamentele se vor enumera sau trebuie mentionate specificatii detaliate?

Vor fi mentionate principalele caracteristici tehnice ale echipamentelor.

70. Daca exista un contract cu banda de internet de 100Mbps dar nu este specificat nicaieri ca este garantat indeplineste criteriul DESI pentru conexiune 30Mbps garantat ?

Abonamentele sunt de 2 tipuri: garantat si best-effort (negarantat). Daca nu scrie nicaieri ca este garantat inseamna ca este de tipbest-effort (negarantat), deci nu indepliniti criteriul.

71. Se pot achizitiona si case de marcat mobile cu POS incorporat?

Da.

72. La criteriul DESI nr. 2, sunt eligibile si servicii TIC de optimizare si dezvoltare web in vederea imbunatarii pozitiei pe care website-ul apare in motoarele de cautare?

Da.

73. De unde luam valorile pentru investitia necesara?

Capitolele 3 si 4 din Studiul de Fezabilitate Digitala, in baza ofertelor de pret care fundamenteaza costurile, pentru solutia de digitalizare propusa.

74. Aspectele adiministrative generale (SFD, Audit tehnic, Instruire personal) sau Indirectele se trec undeva in zona de solutii?

Nu, acestea vor fi completate in Anexa 8 – Bugetul proiectului, precum si in MySMIS.

75. Cum putem avea acces la chestionarul completat in luna septembrie pe baza caruia am fost declarati eligibili?

Desi nu are relevanta pentru intocmire SFD ce informatii au fost completate in chestionar, daca transmiteti un e-mail la info@adrnordest.ro, va putem transmite informatiile completate in partea a 2-a a chestionarului, respectiv cele legate de eligibilitate.

76. Propunem o solutie de digitalizare pentru o firma care face lucrari de instalatii: se poate achizitiona un echipament robotizat care inspecteaza tevile de canalizare si transmite video pe un laptop ce se intampla in interior? Este cheltuiala eligibila? La ce categorie va fi incadrat acest echipament? Va multumesc!

Echipamentul robotizat nu este inclus in lista echipamentelor eligibile. Puteti achizitiona in cadrul proiectului laptop-ul si software-ul necesare pentru gestionarea sistemului.

77. Sunt necesare atat ofertele pentru solutia de digitalizare nr. 1 cat si cele pentru solutia de digitalizare nr. 2? Sau vom atasa doar oferte si contraoferte pentru solutia de digitalizare aleasa?

SFD-ul trebuie sa cuprinda DOAR solutii de digitalizare pe care va propuneti sa le implementati. Acestea nu sunt solutii de digitalizare alternative. Nu este obligatoriu sa fie mai mult de una, dar in cazul in care sunt pretabile mai multe solutii de digitalizare, acestea vor fi cumulate la cap. 4 si trebuie sa anexati oferte pentru toate.

78. In cazul solutiilor software specific - AutoCAD, etc - putem mentiona solutia aici cu denumirea comerciala?

Da, pentru situatia solutiilor software specifice, care sunt unice pe piata.

79. La investitii putem trece echipamente video robotizate care sunt alimentate prin retea POE si tot prin ea transmit si semnalul video? Acestea permit automatizari si aplicarea de tehnologii noi, cum ar fi face tracking si altele. Sunt solutii digitale moderne, insa nu se incadreaza in cele 12 categorii DESI.

Sunt eligibile doar elementele de hardware TIC si software-ul care gestioneaza sistemul.

80. Pentru achiziția unui echipament în cadrul proiectului sunt necesare una/ sau două oferte?

Fundamentarea costurilor se face in baza a min. 2 oferte, exceptie facand acele servicii/produse etc care sunt unice pe piata si care nu se gasesc in portofoliul mai multor furnizori, caz in care se accepta 1 oferta.

81. Prin solutia de digitalizare se intelege asamblul componentelor care duc la cresterea indicatorilor DESI? O solutie de digitalizare poate avea mai multe componente - software, si hardware, de exemplu, sau doua software'uri/ servicii - acestea sunt "elementele" din tabel la 3.1/3.2?

Da, cu observatia ca nu este oblicatoriu ca toate solutiile de digitalizare trebuie sa conduca la cresterea indicatorilor DESI.
Solutia de digitalizare cumulata se analizeaza in vederea verificarii cerintei de eligibilitate 11: Cerința 11.
Investițiile propuse în cadrul proiectului (secțiunea 5.2.2. „Activități eligibile”), trebuie să conducă la atingerea unui nivel ridicat de intensitate digitală măsurat cu ajutorul Indicelui de Intensitate digitală conform DESI 2019.

82. Laptopul se incadreaza la DESI 4 (lista tehnologii) - Mai mult de 20% dintre persoanele angajate folosesc dispozitive mobile cu conexiune la internet?

Da.

83. Va rugam sa exemplificati tipurile de roboti si coboti care indeplinesc criteriile subdomeniului 8.4

În domeniul digitalizării, termenul „robot” se referă adesea la un program software sau la un agent digital care poate efectua sarcini automate într-un mediu digital. Aceste sarcini pot include prelucrarea datelor, interacțiunea cu alte aplicații sau sisteme, analiza informațiilor, și, în general, automatizarea unor procese specifice.
În cadrul digitalizării afacerilor și a proceselor organizaționale, roboții digitali sunt adesea utilizați pentru a îmbunătăți eficiența și precizia operațiunilor. Acești roboți pot fi programați pentru a executa task-uri repetitive și pentru a gestiona volum mare de date într-un mod rapid și fiabil. Ele sunt parte integrantă a conceptului de automatizare a proceselor de afaceri.
Un exemplu comun este reprezentat de roboții de automatizare a proceselor (RPA), care sunt proiectați să efectueze sarcini specifice în aplicații software existente, similare cu modul în care ar acționa un operator uman. RPA poate să preia date dintr-un sistem, să le proceseze și să le introducă în alt sistem, fără intervenția umană directă.
În esență, în contextul digitalizării, un robot poate să fie o entitate virtuală sau un set de algoritmi care automatizează anumite funcționalități digitale, contribuind astfel la eficientizarea proceselor și optimizarea utilizării resurselor într-un mediu digital.
Termenul de „coboți” (roboți colaborativi) se referă, în general, la utilizarea roboților specializați pentru a colabora cu angajații umani în cadrul proceselor. Acești coboți pot juca un rol esențial în automatizarea și optimizarea diverselor sarcini și procese, contribuind la eficiența operațională și îmbunătățirea productivității.
Anexa 6 nu se refera la activitati eligibile, ci ofera sprijin pentru orientarea investitiilor realizate in cadrul proiectului catre diversele sectoare de activitate ale firmei.

84. VR si AR sunt incadrate ca si active necorporale, ochelarii VR, ochelarii AR se incadreaza active corporale , sunt considerate cheltuieli eligibile ?

Da.

85. Serviciile de mentenanta la distanta prin AR reprezinta servicii noi pt companii si implicit contribuie la "Achiziția de utilaje și echipamente pentru activitatea economică a firmei nu este eligibilă" , in concluzie achizita de kituri pentru mentenanta la distanta ( ochelari AR + senzori + abonament platforma online, Zoom) sunt eligibile ? Aceste chituri ar trebui inchiriate clientilor sau predate in baza unui contract de mentenanta.

Kiturile achizitionate trebuie sa ramana in patrimoniul Beneficiarului finantarii, cel putin pana la finalul perioadei de durabilitate.

86. Exoscheletii sunt considerati cheltuieli eligibile ? Ambele variante, atat cele pasive cat si cele active ? Conform Ghidului pentru digitalizarea in constructii emis de Comisia EU acestia sunt considerati echipamente ce contribuie la transformarea digitala.

Acest apel este pentru Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale evaluata cu indicatorul DESI de masurare a nivelului de digitalizare a IMM-urilor, utilizat de către Comisia Europeană, bazat pe identificarea în cadrul acestora a unor tehnologii digitale specifice predefinite (prezentate in ghidul solicitantului).

87. Un website e-commerce creat pentru o firma care nu are nici o pagina web, poate bifa doua criterii desi? (5 Detine un website sau o pagină de internet) si (6 Detine un website cu funcții complexe) sau doar un criteriu?

Poate bifa ambele tehnologii.

88. Dronele sunt eligibile ? Ce tipuri de drone sunt eligibile ?

Da, o dronă poate fi considerată parte a Internet of Things (IoT). Termenul „Internet of Things” se referă la rețeaua de dispozitive fizice conectate la internet, care colectează și partajează date între ele pentru a îndeplini diverse scopuri. Drona poate fi echipată cu senzori și tehnologii de comunicare care îi permit să interacționeze cu alte dispozitive sau să trimită date către o platformă centrală prin intermediul internetului.
De exemplu, o dronă dotată cu camere și senzori poate fi folosită pentru monitorizarea unui mediu în timp real și transmiterea datelor colectate către un server central. Aceste informații pot fi apoi accesate și analizate de la distanță, contribuind la diverse aplicații, cum ar fi supravegherea mediului, monitorizarea recoltelor agricole, gestionarea traficului sau asistență în situații de urgență.
Prin conectarea la internet și interacțiunea cu alte dispozitive, drona devine astfel o componentă a rețelei IoT.

89. Există o incoerenta intre Lista Orientativa a activitatilor ce pot fi digitalizate si Lista criteriilor DESI. Spre ex. 1 - Managementul datelor financiare - presupune achizitia unui ERP complex, care nu se gaseste nicaieri intre criteriile DESI. Cum putem puncta intre criteriile DESI achizitia unui ERP complex, care ofera informatii pentru decizie, atata timp cat aceasta solutie nu este surprinsa de catre cele 12 criterii DESI?

In Anexa 6 – Lista orientativa a activităților si sectoarelor de activitate care pot fi digitalizate în cadrul unei întreprinderi sunt prezentate domeniile și subdomeniile aferente activităților din cadrul unei întreprinderi care pot fi digitalizate prin intermediul proiectului si activitățile sale eligibilie privind investițiile, prezentate la capitolul 5.2 din Ghidul solicitantului.
In ceea ce priveste cele 12 tehnologii digitale cu care se masoara indicatorul DESI, acestea se analizeaza in legatura cu fiecare dintre solutiile de digitalizare propuse in SFD si se cumuleaza pe intregul proiect (in vederea verificarii Cerinței 11. de eligibilitate, referitoare la atingerea unui nivel ridicat de intensitate digitală măsurat cu ajutorul Indicelui de Intensitate digitală conform DESI 2019), fara ca intre lista activitatilor eligibile privind investitiile propuse si tehnologiile cu care se masoara indicatorul DESI sa existe obligatoriu o legatura directa.

90. Va rugam detaliati " Achiziția de utilaje și echipamente pentru activitatea economică a firmei nu este eligibilă" , 99% din echipamentele tic contribuie la " activitatea economica a firmei" …

Aceasta restrictie trebuie inteleasa coroborat cu lista activitatilor eligibile de la sectiunea 5.2.2. din ghidul solicitantului.

91. Componentele de calculatoare care se incadreaza in categoria de mijloace fixe sunt eligibile ?

Atata vreme cat necesitatea si utilitatea acestora in cadrul unei solutii de digitalizare este relevata de studiul de fezabilitate digitala, acestea sunt eligibile.

92. După depunerea proiectului care este calendarul în vederea semnării contractului de finanțare?

Proiectele se evalueaza pe masura transmiterii acestora, nu se asteapta depunerea tuturor proiectelor pentru a demara etapa de evaluare. Imediat ce veti parcurge etapa de evaluare tehnica si financiara (care poate contine si etape de clarificari), veti fi notificat si privind demararea etapei de contractare.

93. Serviciile de consultanta (accesare fonduri și management proiect) pot fi efectuate de angajații din firma noastră, beneficiar in cadrul programului de digitalizare? Este conflict de interese? Cheltuielile cu, consultanta rămân eligibile?

Activitatile de consultanta pot fi realizate de angajati, dar fara costuri asociate. Nu este conflict de interese.

94. În ceea ce privește domeniul de kinetoterapie, ne dorim să stabilim eligibilitatea cheltuielii cu ochelari VR, care îmbunătățesc procesul de aplicare a procedurilor pentru pacienți, precum și cu veste și căști medicale, care colectează datele pacientului și le transmit într-un sistem de management al cazurilor medicale (CMR). sunt eligibile aceste echipamente?

Da.

95. Daca un software este produs / furnizat de o societate din afara UE, acesta este eligibil?

Da, nu exista restrictie de localizare a furnizorilor.

96. Achizitionam soft de proiectare bijuterii, laptop pe care se instaleaza acesta si dorim sa integram in flux si o imprimanta 3D cu ceara pentru a crea modele proiectate cu ajutorul softului. este considerata in aceasta situatie imprimanata 3D eligibila?

Da, daca face parte dintr-o solutie de digitalizare propusa in SFD.

97. In domeniul tehnicii dentare, dorim să clarificăm eligibilitatea cheltuielii cu un software cu licență pe viață pentru proiectare 3D, care primeste fisiere digitale de la cllienti, sunt prelucrate, si ulterior transmite fișierele digitale către imprimantele dentare. Ar fi eligibil acest software?

Da.

98. Un scanner 3D pentru cladiri care genereaza un releveu digital - care elimina necesitatea releveului fizic pe teren cu rulete si telemetru - este eligibil?

Da.

99. Daca apelam la specialisti in vederea realizarii SFD, se considera ca indeplinim criterul DESI nr. 2 inainte de a scrie cererea de finantare? Sau putem considera ca acest criteriu va fi indeplinit in cadrul proiectului? Cheltuiala se incadreaza la indirecte?

Criteriul se considera indeplinit ca urmare a implementarii proiectului.
Cheltuiala cu realizarea SFD este directa (conform Anexa 18, Cheltuieli directe, lit.a)

100. În DESI (Digital Economy and Society Index Report 2019) link disponibil in ghidul solicitantului este dată o definiție. Nu inteleg de ce e explicația dată de ADR deviază de la această explicație...

Digital Economy and Society Index Report 2019, utilizeaza lista aferenta anului 2018 de tehnologii digitale.
Vezi https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2019, sectiunea disponibila pentru download la link-ul https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=59979, pagina 6.

101. „Achiziția de utilaje și echipamente pentru activitatea economică a firmei nu este eligibilă.” Confirmati va rog dacă urmatoarea interpretare este corectă: Dacă e folosit la desfășurarea activității conform CAEN (de exemplu, scanner pentru stomatologie sau tehnică dentară, soft proiectare bijuterii, imprimantă 3D, AUTOCAD / ARHICAD pentru proiectanti, aparate pentru topometrie etc.) atunci echipamentul nu este eligibil, chiar dacă sunt de natură digitală.

„Achiziția de utilaje și echipamente pentru activitatea economică a firmei nu este eligibilă.” Aceasta afirmatie trebuie coroborata cu lista activitati eligibile de la capitolul 5.2.
Dintre exemplificarile furnizate de dumneavoastra, aparatele pentru topometrie nu sunt eligibile decat in masura in care se refera la unele care sunt de natura hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente.

102. În contextul unei actualizări a perioadei de depunere, există un nou calendar estimativ pentru depunerea proiectelor? O estimare.

Apelul este deschis în perioada 06.11.2023, ora 10:00 – 15.02.2024, ora 10:00.

103. O companie are 10 angajati, si achizitioneaza mai mult de 5 computere, teoretic indeplineste criteriul desi 1. dar daca va angaja inca 10 persoane in timpul implementarii si desfasurarii proiectului, procentul de 50% va scadea, mai indeplineste criteriul in anii de mentinere? trebuie sa achizitioneze alte echipamente ulterior pentru a mentine criteriul desi? sau este evaluat dupa criteriul desi la data depunerii proiectului?

Criteriul DESI trebuie indeplinit atat la depunerea proiectului cat si la finalizarea implementarii acestuia (fapt ce va fi confirmat prin raportul de audit tehnic ce va trebui realizat). Intentia de a mai angaja persoane pe perioada de implementare a proiectului trebuie avuta in vedere in cadrul SFD, astfel incat, la finalizarea implementarii proiectului, tehnlologia cu care se masoara indicatorul DESI, sa poata fi indeplinita.

104. Exista o lista afisat cu beneficiarii acceptati si o lista cu proiectele de rezerva?

Beneficiari sunt cei care vor primi finantare (dintre cei 519 care au primit Invitatie de a depune CF) si odata cu semnarea contractelor vom avea si acceptul lor de a fi publicati. Lista beneficiarilor va fi publica si actualizata permanent pe www.regionordest.ro
In cadrul acestui apel nu exista lista de rezerva.

105. Am primit o oferta pentru publicitatea pe internet de la o agentie de marketing pentru a indeplini criteriul desi 8. Acestia au inclus in oferta si bugetul platit pentru promovare. Este eligibila aceasta cheltuiala?

Este eligibila pe perioada de implementare, in categoria cheltuielilor indirecte.

106. Achizitia unei solutii de depozitare sau de curatenie a spatiilor de lucru cu tehnologii IoT se poate incadra la finantare?

Nu.

107. Daca un sistem digital nu atinge criteriile DESI, dar atinge Lista orientativa a activitatilor - anexa 6, se va aproba acea achizitie, dar trebui sa faci eforturi sa iasa 7 criterii DESI.

In Anexa 6 – Lista orientativa a activităților si sectoarelor de activitate care pot fi digitalizate în cadrul unei întreprinderi sunt prezentate domeniile și subdomeniile aferente activităților din cadrul unei întreprinderi care pot fi digitalizate prin intermediul proiectului si activitățile sale eligibilie privind investițiile, prezentate la capitolul 5.2 din Ghidul solicitantului.
In ceea ce priveste cele 12 tehnologii digitale cu care se masoara indicatorul DESI, acestea se analizeaza in legatura cu fiecare dintre solutiile de digitalizare propuse in SFD si se cumuleaza pe intregul proiect (in vederea verificarii Cerinței 11. de eligibilitate, referitoare la atingerea unui nivel ridicat de intensitate digitală măsurat cu ajutorul Indicelui de Intensitate digitală conform DESI 2019), fara ca intre lista activitatilor eligibile privind investitiile propuse si tehnologiile cu care se masoara indicatorul DESI sa existe obligatoriu o legatura directa.

108. Cum se va face procedura de achizitie? Daca achizitiile din proiect (echipamente / softuri similare) depasesc cumulat, pragul de achizitie directa, cum va proceda beneficiarul? Exista un manual pt achizitii pe noua programare? Ramane valabil Ordinul 1284 pt beneficiari privati?

Se aplica prevederile Ordinului 1284/2016, actualizat in data de 10.04.2023.

109. Pentru creare sofware la comanda putem folosi o singura oferta sau trebuie tot doua oferte?

Sunt necesare minimum 2 oferte.

110. Un aparat foto si aparat de filmare pot fi eligibile , pentru o activitate de turism ? (preluare imagini/film, pe care ulterior le vom prelucra pentru activitatea comerciala)

Nu.

111. Care sunt tipurilor de echipamente (în general) care pot fi achizitionate?

Echipamentele sunt eligibile daca sunt de natura hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente.

112. Ofertele trebuie sa fie personalizate sau pot sa fie și niște print screen-uri?

Pot fi si printscreen-uri.

113. În cazul in care calculatoarele care le detin sunt deja casate dar sunt în continuare utilizate, mai trebuie evidențiate și în tabelul cu echipamente?

Nu le mai completati, daca sunt casate nu mai figureaza in contabilitatea societatii. Nu se poate spune acelasi lucru despre cele amortizate integral, dar care nu au fost casate in conformitate cu legislatia in vigoare.

114. Cel ce intocmeste SFD-ul poate furniza o oferta pentru audit, chiar daca acesta nu va face audit-ul la final? Sau cel ce intocmeste ofertele pentru echipamente, poate furniza si oferta pentru audit, chiar daca nu va face auditul?

Nu.

115. Un robot de intampinare intr un restaurant, care intampina clientii, îi triaza, are in componenta un soft care spune disponibilitatea meselor etc, este eligibil? Va rog sa luati in considerare acesta intrebare. Va multumesc !

Un astfel de echipament ar putea fi eligibil in cadrul unei solutii de digitalizare care sa includa o retea IoT.

116. La ce link sau rubrica se vor publica intrebarile si raspunsurile?

https://regionordest.ro/intrebari-frecvente/

117. https://digital-construction.ec.europa.eu/handbook

https://digital-construction.ec.europa.eu/handbook

Acest apel este pentru Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale evaluata cu indicatorul DESI de masurare a nivelului de digitalizare a IMM-urilor, utilizat de către Comisia Europeană, bazat pe identificarea în cadrul acestora a unor tehnologii digitale specifice predefinite (prezentate in ghidul solicitantului). Ca urmare doar unele dintre prevederile acestui manual se aplica in cadrul acestui apel.

118. Este posibil digitalizarea unui cod CAEN eligibil autorizat care nu a generat venituri în anul 2023?

Cerinta din ghidul solicitantului referitoare la codurile CAEN este:
Cerința 3. La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă domeniile de activitate eligibile (clasele CAEN) pentru care se solicită finanțare în vederea digitalizării, înscrise în obiectul de activitate (evidențiat în certificatul constatator ONRC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii. Codurile CAEN aferente acestor activități trebuie să fie autorizate, la sediul principal sau sediul secundar/punctul de lucru identificat ca loc de implementare a proiectului, cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului. Codurile CAEN ale activităților eligibile pot fi autorizate și „la terți”, până cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului, în cazul în care activitățile economice ce urmează a fi digitalizate nu au un loc prestabilit de desfășurare.
Ca urmare, in cazul in care, activitatea aferenta unuia dintre codurile CAEN autorizate nu a generat venituri, studiul de fezabilitate digitala trebuie sa justifice necesitatea si oportunitatea digitalizarii acestei activitati precum si modul in care solutiile de digitalizare propuse raspund nevoilor.

119. Solicitantul eligibil selecționat are un site de comert pe care dorește să introducă fotografii cu produsele ce urmează a fi comercializate, astfel produsul este așezat pe un suport (cub/cutie) apoi cu ajutorul unui soft specializat se editează/prelucrează imaginea și se transmite direct pe site e-comert. Sunt eligibile ambele (camera digitală+ soft) sau doar soft? Ele sunt dependente una de cealaltă și nici nu se vând separat de către producător.

Da, solutia de digitalizare este eligibila.

120. Care este durata estimată de evaluare și contractare dupa depunerea cererilor de finanțare?

Proiectele vor fi evaluate și contractele de finantare vor fi semnate în ordinea și pe măsură ce Cererile de finanțare vor fi depuse. Ca urmare, durata estimată de contractare va fi cu atât mai scurtă, cu cât Cererea de finantare va fi depusă mai curând, ținându-se seama de resursele limitate de care Autoritatea de management dispune pentru desfășurarea activitaților aferente procesului de evaluare, selecție si contractare.

121. Care ese perioada pentru care sunt eligibile subscripțiile pentru software-urile achiziționate prin proiect?

Subscripțiile sunt eligibile doar pe perioada de implementare.

122. Prelungirea perioadei de implementare a apelului pe digitalizare pâna la data de 15.02.2024, ora 10:00 presupune ca unii solicitanți să depună Cererea de finanțare împreună cu documentele anexe atât în 2023 cât și în 2024. Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului referitoare la anul de referință - "ultimul an fiscal încheiat", vă rugăm să clarificați dacă în SFD - Studiul de Fezabilitate Digitală trebuie să facem referire la situațiile financiare din 2022 sau 2023 (cifra de afaceri, număr mediu de salariați, profit în exploatare, etc)?

SFD poate face referire doar la situațiile financiare aprobate și depuse la ANAF pentru anul fiscal 2022, considerat an de referință pentru toate proiectele, indiferent dacă cererea de finanțare (împreună cu documentele anexe) este depusă în 2023 sau 2024.

123. Furnizorul de la care dorim sa achiziționăm servicii TIC de dezvoltare web (construire/îmbunatățirea unui site web) are ca activitate principală cod CAEN 7311 - "Activiăți ale agențiilor de publicitate”. Există un cod CAEN specific pe care furnizorul trebuie să îl aibă autorizat pentru aceste servicii? Daca da, acest cod CAEN poate fi autorizat și acum?

Având în vedere cele de mai sus, furnizorul nu are autorizate activități specifice serviciului pe care doriți sa îl achizitionați. Este răspunderea fiecărui operator economic să se asigure de autorizarea tuturor CAEN-urilor necesare desfășurarii activității, deci nu vă putem indica noi CAEN-ul care ar trebui autorizat.
Va recomandăm să țineți cont de prevederile Ordinului 1284 – PROCEDURA COMPETITIVĂ aplicabilă solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.

124. Bugetul proiectului va cuprinde o singură linie, sau mai multe linii pentru cheltuielile indirecte? Dacă cheltuielile indirecte depășesc 7% din totalul cheltuielile directe eligibile, cum procedăm cu diferența?

Bugetul proiectului va cuprinde o singură linie pentru cheltuielile indirecte.
Cheltuielile indirecte care depășesc procentul de 7% din totalul cheltuielilor eligibile, fie vor fi completate ca și cheltuială neeligibilă în cadrul aceleiași linii de cheltuieli indirecte, fie nu vor fi cuprinse în bugetul proiectului, menționându-se faptul că aceste cheltuieli (indirecte) vor fi suportate de solicitant, din surse proprii.

125. Cheltuielile indirecte includ atât cheltuieli obligatorii cu informarea și publicitatea cât și cheltuieli care contribuie la îndeplinirea criteriilor DESI, plus cheltuieli necesare bunei implementări a proiectului. Cum vor fi cheltuielile indirecte justificate în cadrul proiectului/bugetului?

Pentru justificarea îndeplinirii anumitor tehnologii DESI, care presupun cheltuieli de natura celor indirecte, conform anexei 18 – “Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile” la ghidul solicitantului, este necesar ca acestea să fie cuprinse ca elemente de investiție distincte în cadrul Soluției de digitalizare din Studiul de fezabilitate digitală, urmând ca în cadrul bugetului cererii de finanțare, aceste cheltuieli să fie cuprinse intr-o singură linie de cheltuieli indirecte, pentru care, în câmpul „Justificare”, să fie menționat ce cheltuieli include această categorie bugetară. Daca doriți, puteți completa aceste informatii inclusiv în cadrul Studiului de fezabilitate digitală.

126. Avem urmatoarele situatii in ceea ce priveste licentele la solutii software care se doresc a fi achizitionate prin proiect: 1. licente / solutii CRM, ERP, alte software-uri specifice domeniului - licenta perpetua - 2. licente / solutii CRM, ERP, alte software-uri specifice domeniului, etc - licenta 4 ani, platibila one-off 3. licente / solutii software-uri in cloud cu abonament anual 4. licente / solutii CRM, ERP in cloud, cu abonament anual. Care se încadrează în categoria cheltuielilor directe / indirecte? Cum vor fi înregistrate în contabilitate? O solutie CRM sau ERP functionala ca abonament (SaaS) este eligibila doar pe perioada de implementare?

Produsele software așa cum sunt ele definite în lista de cheltuieli eligibile din Anexa 18 – Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile, sunt incluse la punctul e), indiferent dacă sunt licențe pe viață sau pe o perioada definită, plata se va face integral, în perioada de implementare a proiectului (de exemplu o licență cu valabilitate 7 ani, se poate înregistra în contabilitate ca imobilizare necorporală, cu valoarea aferentă întregii perioade, cu durata de amortizare pe perioada respectivă de utilizare de 7 ani).
Daca modelul de business al furnizorului nu permite decât plăți lunare, respectiv reînnoiri lunare ale dreptului de utilizare (SaaS), atunci acel pachet software nu poate fi achiziționat decât pe perioada de implementare și înregistrarea în contabilitate trebuie făcută ca serviciu, dar tot pe chelutuieli directe (situație pentru care se va introduce o noua categorie în anexa 18).
Autoritatea de Management urmează să publice un corrigendum în acest sens.

127. In situatia companiilor care nu au mai desfasurat activitati de vanzari online dar vor, prin solutia de digitalizare, realizarea unui magazin online care va duce la impact pe DESI 11 si DESI 12, am identificat urmatoarea problema: deoarece nu au avut activitate de vaznari online, nu au avut nici cod CAEN aferent, respectiv CAEN 4791 comerțul cu amănuntul prin case de comenzi sau prin Internet sau cod CAEN aferent vanzarilor cu amanuntul aferente activitatii desfasurate (de exemplu: a prestat doar pe cod CAEN CAEN 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de construcții si echipamentelor sanitare, iar acum urmeaza sa inregistreze si sa autorizeze si un nou cod CAEN pentru a putea vinde retail, catre clienti B2C). Cum se va interpreta in acest caz eligibilitatea societatii (cod CAEN neinscris in obiectul de activitate a companiei la depunerea cererii de finantare)? Solutia este actualizarea actului constitutiv cu acest nou cod CAEN, anterior depunerii cererii de finanțare?

Dacă investiția dumneavoastră vizează crearea unui magazin online – cod CAEN 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet, aceasta ar putea fi eligibilă dacă aveți în vedere digitalizarea unei activități economice existente, de exemplu activitatea economică cod CAEN 4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de construcții si echipamentelor sanitare. În acest caz, codul CAEN – 4791 trebuie să fie înscris în Actul Constitutiv, înregistrat la ONRC, urmând a fi autorizat la locul/locurile de implementare până la data primei plăți, onform Ghidului solicitantului:
Cerința 3. “La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă domeniile de activitate eligibile (clasele CAEN) pentru care se solicită finanțare în vederea digitalizării, înscrise în obiectul de activitate (evidențiat în certificatul constatator ONRC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii. Codurile CAEN aferente acestor activități trebuie să fie autorizate, la sediul principal sau sediul secundar/punctul de lucru identificat ca loc de implementare a proiectului, cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului. Codurile CAEN ale activităților eligibile pot fi autorizate și „la terți”, până cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului, în cazul în care activitățile economice ce urmează a fi digitalizate nu au un loc prestabilit de desfășurare.”
În urma procesului de evaluare, selecție și contractare, AM PR 2021-2027 va stabili dacă această investiție îndeplinește toate condițiile de eligibilitate (conform Ghid solicitant împreună cu anexele sale) și poate încheia contractul de finanțare cu solicitantul.

128. Pentru apelul de proiecte pe Digitalizare, vom tine cont de plafonul maxim 200.000 sau 300.000 de euro pentru ajutoarele de minimis ?

Se vor respecta condițiile prevăzute în ghidul solicitantului și schema de minimis în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.

P6 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar și preșcolar), primar, gimnazial, liceal, învățământul profesional, inclusiv dual (Municipii Reședință de Județ și Municipii) – Apel PR/NE/2023/6/RSO4.2/1/INVATAMANT MRJ+M

1. Care este diferența dintre cheltuielile indirecte ale proiectului propus spre finanțare vs. cheltuielile indirecte din devizul general?

Cheltuielile indirecte în cadrul proiectului sunt eligibile în procent de 7% din valoarea cheltuielilor directe eligibile ale proiectului. În cadrul Anexei 5 la Ghidul solicitantului, aceste cheltuieli indirecte sunt exemplificative, lista nefiind exhaustivă. “Astfel, chiar dacă în cadrul devizului general rezultă pentru cheltuielile indirecte eligibile, cuprinse în acesta un procent mai mic de 7%, la nivelul proiectului se va bugeta maxim 7%.”

2. Cum poate fi interpretat indicatorul - capacitatea propusă prin proiect a sălilor de creșă/grădiniță/clasă, în cazul unui liceu?

Grila ETF, criteriul A.2.8 Capacitatea propusă prin proiect a sălilor de creșă/grădiniță/clasă – capacitatea este stabilită prin proiectul tehnic conform reglementărilor specifice sistemului național de educație și formare profesională. În situația în care în cadrul liceului există și săli de clasă în care se desfășoară activități de predare în stil clasic, atunci atelierele nu vor fi luate in considerare la calculul numărului de locuri.

3. Precizați ce trebuie să cuprindă "Document emis de unitatea de învățământ/Inspectoratul Școlar Județean", pentru ultimul an școlar încheiat, așa cum este definit la pagina 38 din Ghidul specific, pentru a justifica punctajele din grila ETF?

Pentru justificarea punctajelor din Grila ETF, in conformitate cu prevederile ghidului specific, pag. 38, este suficienta depunerea unui «Document emis de unitatea de învățământ/Inspectoratul Școlar Județean din care să rezulte (după caz), pentru ultimul an școlar încheiat, următoarele informații:
Indicele Capacității Școlii – ICS – raportul între numărul de locuri și numărul copiilor/elevilor înscriși într-o unitate de învățământ;
Rata de participare în învățământul antepreșcolar/preșcolar (procentul copiilor cu vârste între 3 luni și 3 ani / 3 si 6 ani înscriși în învățământul antepreșcolar/ preșcolar din populația de aceeași grupă de vârstă – la nivel de UAT.);
Rata de abandon școlar (procentul elevilor repetenți, exmatriculați sau cu situația școlară neîncheiată în numărul total de elevi din unitatea de învățământ respectivă);
Procentul cadrelor didactice fără pregătire din numărul total de cadre didactice din unitatea de învățământ. Grad didactic “fără pregătire” se referă la cadrele didactice care nu au pregătire de specialitate în disciplina predată;
Procentul utilizatorilor (copii/elevi) care aparțin grupurilor vulnerabile, în ultimul an școlar încheiat, din unitatea de învățământ.
(În prima actualizare a ghidului se vor face corecturile )

4. Măsurile de tip FSE+ sunt obligatorii în cazul în care nu a fost identificat un fenomen al segregării în unitatea de învățământ ce urmează a beneficia de o investiție pe prioritatea P6?

În situația în care nu se aplică fenomenul segregării, nu sunt obligatorii măsuri de tip FSE+, dar vă atragem atenția asupra îndeplinirii pragului minim de calitate, de 60 de puncte.

5. Planul de monitorizare poate cuprinde și activități/informații care nu sunt aplicabile, sau care nu se regăsesc. Cum procedăm?

Planul de monitorizare: anexa la ghid este model orientativ, deci poate fi adaptata in functie de specificul fiecarui proiect. Astfel, daca sunt informatii care nu se aplica in cadrul proiectului propus puteti sa lasati necompletate campurile respective, iar daca proiectul prevede masuri care nu sunt acoperite de anexa la ghid, il puteti imbogati cu acele informatii.

6. O cerere de finanțare poate cuprinde investiția pentru una sau mai multe unități de învățământ ce aparțin aceluiași UAT urban?

Avînd în vedere că multe din criteriile grilei ETF se referă la unitatea de învățământ, ca entitate, implicit și cerere de finanțare poate viza doar o singură unitate de învățământ, cu mențiunea că dacă aceasta are mai multe imobile/numere cadastrale, atunci toate acestea pot face parte din investiție.

Sari la conținut